หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.6K
1
1
766
สมาคมป้ายและโฆษณา
SMEs
องค์กร สมาคมป้ายและโฆษณา 
Organization Advertising & Sign Producing Association
รายละเอียด
สมาคมป้ายและโฆษณา
 
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในชื่อ “สมาคมป้าย” โดยมีผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ นายประพันธ์ หุตะสิงห์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมป้าย และพิมพ์สกรีน” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2529 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมป้ายโฆษณา” เมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 และเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมผู้ผลิตป้าย และโฆษณา” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยขึ้นทะเบียนจัดตั้งสมาคมกับ สำนักส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สมาคมฯ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวน 169 บริษัท โดยแบ่งสมาชิกสมาคม
 
ออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1.    สมาชิกกลุ่มโครงป้ายโฆษณาให้เช่า
2.    สมาชิกกลุ่มโครงป้ายโฆษณาให้เช่า และผลิตงานโฆษณา
3.    สมาชิกกลุ่มผลิตงานโฆษณา
4.    สมาชิกกลุ่มผู้ขายปัจจัยการผลิต
 
ที่ตั้ง เลขที่ 40/64 หมู่ 3 อาคารโอซีเอ็ม ชั้น 3 ซอยสยามสามัคคี ถ.วิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-521-8255-6
โทรสาร 02-521-8257
อีเมล์ aspasign@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,604 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด