2.8K
3 กรกฎาคม 2563
ครั้งแรกของประเทศ งานประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทยยกระดับสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ก้าวไกลสู่สากล
 
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดงานใหญ่ “Thailand Franchise Award : TFA 2020” สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มศักยภาพแข่งขันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากล
 
กรุงเทพมหานคร - กรกฏาคม 2563, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน ประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA 2020) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถและยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 
 
ก้าวสู่การแข่งขันสอดรับเทรนด์วิถีชีวิตปกติแบบใหม่ New Normal พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2563
 
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญหนึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ และกรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดงาน “Thailand Franchise Award 2020” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักในตลาดสากลมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งเป็นการกระตุ้นธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และรักษามาตรฐานคุณภาพของธุรกิจอันจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยจะมีการมอบโล่รางวัลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 
โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Total Franchise Quality Management – TQFM)

กำหนดประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภทรวม 13 รางวัล คือ
 
ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล
 • Best Small Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม
 • Best Medium Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม
 • Best Large Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล
 • Best Food Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม
 • Best Beverage Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม
 • Best Service Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม
 • Best Retail Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม
 • Best Education Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล
 • Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม
 • Best Export Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล
 • Franchise of The Year รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย
 • Franchise Shining Star รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล
 • Best Overseas Franchise รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
กำหนดคุณสมบัติธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด คือ ต้องดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์ภายในประเทศไทย มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้าหรือบริการที่มีคณคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้สมัคร จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมเพื่อรับโล่รางวัล “Thailand Franchise Award 2020” ภายในเดือนกันยายน

 
มาร่วมกันสร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทย เพื่อก้าวไกลสู่ตลาดสากล และเตรียมพร้อมกับการตลาด แบบใหม่ที่มาพร้อมกับวิถีชีวิตแบบ New Normal จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมสมัครการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 574 5953 หรือ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจโนไซส์จำกัด ติดต่อ คุณชัชพิสิฐ สหบันเทิงศิลป์ และคุณทัศน์พล สว่างศรี โทรศัพท์ 082 9545965, 065 4615050

การประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการอย่างครบวงจร ในด้านการพัฒนาและยกระดับให้ธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
 
ในปัจจุบัน ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีแบรนด์แฟรนไชส์ชื่อดังเกิดขึ้นจำนวนมาก ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากประสบความสำเร็จทางธุรกิจจากการร่วมลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ผลิตภัณฑ์ไทยได้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก ผ่านกลไกสาคัญของแฟรนไชส์
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐที่เริ่มต้นให้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาโดยตลอด ได้กำหนดจัด “การประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020)” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการเชิดชูความสำเร็จธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ได้มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยมายาวนานกว่าทศวรรษ
 
1. ประเภทรางวัล

1.1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ดังนี้
ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล
 • Best Small Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม
 • Best Medium Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม
 • Best Large Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล
 • Best Food Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม
 • Best Beverage Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม
 • Best Service Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม
 • Best Retail Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม
 • Best Education Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล
 • Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม
 • Best Export Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล
 • Franchise of The Year รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย
 • Franchise Shining Star รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล
 • Best Overseas Franchise รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
1.2 คำอธิบายประเภทรางวัล
รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาด
 1. BEST SMALL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ขนาดย่อมยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อม (Small) มีงบประมาณการลงทุนต่อหนึ่งสาขาน้อยกว่า 200,000 บาท ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ 1 - 3 ปี เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
 2. BEST MEDIUM FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ขนาดกลางยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดกลาง (Medium) มีงบประมาณการลงทุนต่อหนึ่งสาขาอย่างน้อยระหว่าง 200,000 – 1,500,000 บาท ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ 3 - 5 ปี เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
 3. BEST LARGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ (Large) มีงบประมาณการลงทุนต่อหนึ่งสาขามากกว่า 1,500,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ 5 - 10 ปี เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม
 1. BEST FOOD FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในกลุ่มอาหาร ของหวาน และเบเกอรี่ เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
 2. BEST DRINKS FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในกลุ่มเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชานมไข่มุก เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
 3. BEST SERVICE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์บริการยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประเภทบริการ อาทิ บริการขนส่งพัสดุ สปา ซักอบรีด เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
 4. BEST RETAIL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ค้าปลีกยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประเภทค้าปลีก อาทิ ร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าปลีก เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
 5. BEST EDUCATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์การศึกษายอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประเภทการศึกษา อาทิ โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนอาชีพ เป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน
 1. BEST OVERSEA FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์จากต่างประเทศยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ที่เข้ามาดำเนินกิจการ ขยายสาขาในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นธุรกิจที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย
 2. BEST EXPORT FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ส่งออกยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศแล้ว
 3. BEST INNOVATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์นวัตกรรมยอดเยี่ยม)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านนวัตกรรม มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในธุรกิจ
รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี
 1. FRANCHISE SHINING STAR (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีผลประกอบการที่ดี โดยประกอบธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปี
 2. FRANCHISE OF THE YEAR (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี)
  • ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยดีเด่นประจำปี เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสาเร็จอย่างโดดเด่นในทุกด้านมากที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีผลประกอบการที่ดี

2. การรับสมัคร

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย โดยเป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor)
 2. เป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จดทะเบียนนิติบุคคล ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายในการดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์
 4. เป็นธุรกิจที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีตรายี่ห้อ (Brand) ที่ดี เป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภค
หมายเหตุ
 • ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการประกวดได้มากกว่า 1 รางวัล
 • กรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอน หรือเรียกรางวัลคืน หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
 • ผู้สมัครอนุญาตให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ และให้คณะกรรมการดูเอกสารประกอบการตัดสินรางวัลโดยได้รับความยินยอมจากผู้สมัคร
 • สำหรับรางวัลแฟรนไชส์จากต่างประเทศยอดเยี่ยม (BEST OVERSEA FRANCHISE) กำหนดให้ตัวแทนแฟรนไชส์ในประเทศไทย (Master Franchise) เป็นผู้สมัครร่วมประกวดรับรางวัลได้ ทั้งนี้ ทางตัวแทนแฟรนไชส์ จะต้องประสานงานภายในกับแฟรนไชส์ซอร์เพื่อรับทราบถึงการเข้าร่วมประกวด
2.2 เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของธุรกิจ ดังนี้ ชื่อธุรกิจ ชื่อตราสินค้าเลขที่ทะเบียนนิติบุคคล เครื่องหมายการค้า ประเภทธุรกิจ จำนวนสาขาที่บริหารเองและสาขาแฟรนไชส์ซีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) ค่ารอยัลตี้ (Royalty Fee) ค่าธรรมเนียมดำเนินกิจกรรมการตลาด (Marketing Fee) งบลงทุน ระยะเวลาคืนทุน รูปแบบและขนาดการลงทุน ขนาดพื้นที่และจำนวนพนักงานที่ต้องการสำหรับหนึ่งหน่วยการลงทุน ข้อมูลการจัดทำคู่มือปฏิบัติการ สัญญาแฟรนไชส์และอายุสัญญา ร้านแฟรนไชส์ต้นแบบ และกระบวนการควบคุมคุณภาพ
 2. สำเนาเอกสารสำคัญที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 3. แบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ (The Self-Assessment Franchise Test: SAFT)
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)
  • ข้อมูลแนะนำธุรกิจ (Company Portfolio)
  • รายงานประจำปี (Annual Report) หรือข้อมูลผลประกอบการ/ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
  • แผนการดำเนินงานของธุรกิจ (Corporate Plan)
  • สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจแฟรนไชส์
  • คู่มือปฏิบัติการ (Operation manual)
  • ข้อมูลร้านค้าต้นแบบ (Pilot Project)
  • ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ของธุรกิจ
  • รางวัล เกียรติบัตร รวมถึงหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ
  • รูปภาพของธุรกิจ และแผนที่แสดงที่ตั้งของกิจการ
หมายเหตุ
 • กรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอน หรือเรียกรางวัลคืน หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลให้ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการสมัครที่ไม่เป็นจริง
 • เอกสารประกอบการสมัครที่ธุรกิจไม่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ให้ธุรกิจยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีเอกสารดังกล่าวอยู่จริง และพร้อมที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเรียกดูได้ในภายหลัง
2.3 ช่องทางการสมัคร
 
ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
 1. (สมัครออนไลน์ ผ่าน Application Google Form พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครในรูปแบบไฟล์ doc หรือ pdf กรอกใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารประกอบการ สมัครทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์
 3. พิมพ์ใบสมัคร กรอกใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์
3. กระบวนการพิจารณาตัดสินรางวัล

การพิจารณาตัดสินรางวัลดำเนินการโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ปี 2563 (Thailand Franchise Award 2020) ตามคำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ก 216/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 องค์ประกอบคณะกรรมการรวม 12 ท่าน โดยมีรองอธิบดีผู้กำกับดูแลกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนจากสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากสถาบันการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ เป็นคณะกรรมการ
 
การพิจาณาตัดสินรางวัล แบ่งออกเป็น 3 รอบ รวมคะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังต่อไปนี้
 1. รอบที่ 1 การคัดกรองเอกสาร (100 คะแนน) คณะกรรมการฯพิจารณาให้คะแนนจากเอกสาร ประกอบการสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้สมัครในแต่ละประเภทรางวัลที่ได้คะแนนสูงสุดร้อยละ 50 แรก เข้าสู่รอบ 2
 2. รอบที่ 2 การนำเสนอธุรกิจ (100 คะแนน) คณะกรรมการฯพิจารณาให้คะแนนจากการนำเสนอธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อคัดเลือกผู้สมัครในแต่ละประเภทรางวัลที่ได้คะแนนสูงสุดร้อยละ 50 แรก เข้าสู่รอบสุดท้าย
 3. รอบสุดท้าย การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (100 คะแนน) คณะกรรมการฯพิจารณาให้ คะแนนจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธุรกิจ ณ สถานประกอบการ เพื่อตัดสินธุรกิจที่ได้รับรางวัล

4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
 1. การดำเนินงานพื้นฐานขององค์กร ประกอบด้วยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจสำหรับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ประสบการณ์และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การส่งงบการเงินต่อหน่วยงานรัฐ และการได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
   
 2. การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การประเมินตาม “เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award –TQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The Malcom Baldrige National Quality Award – MBNQA) โดยเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยการดำเนินงานของธุรกิจรวม 7 หมวด
   
 3. การดำเนินงานเฉพาะด้านที่โดดเด่นตามประเภทรางวัล (ยกเว้น ประเภทรางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาด และประเภทรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี) ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณลักษณะเฉพาะของประเภทรางวัล โดยมีการออกแบบหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติการดำเนินงานและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ เกณฑ์การประเมินสำหรับแฟรนไชส์อาหาร เกณฑ์การประเมินสำหรับแฟรนไชส์เครื่องดื่ม เกณฑ์การประเมินสำหรับแฟรนไชส์บริการ เกณฑ์การประเมินสำหรับแฟรนไชส์ค้าปลีก เกณฑ์การประเมินสำหรับแฟรนไชส์การศึกษา เกณฑ์การประเมินสำหรับแฟรนไชส์จากต่างประเทศ เกณฑ์การประเมินสำหรับแฟรนไชส์ส่งออก และเกณฑ์การประเมินสำหรับแฟรนไชส์นวัตกรรม
4.1 ตารางเกณฑ์การพิจารณา 

หมายเหตุ
 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี(FRANCHISE OF THE YEAR 2020) จะต้องได้รับคะแนนผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ทุกหมวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และได้รับคะแนนผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด (หมวด 7) สูงสุด
4.2 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน แบ่งออกเป็น 3 รอบ
 • รอบที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาจากการตรวจเอกสาร (รวม 100 คะแนน)
ผู้สมัครต้องนำส่งเอกสารที่จำเป็นตามหัวข้อ Checklist ที่กำหนดให้ในใบสมัคร การประเมินคะแนนโดยคณะกรรมการฯ จะให้จากที่มีตามหลักฐานปรากฏ การคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกจากคุณสมบัติและเอกสารที่ได้รับ จะคัดเลือกผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ร้อยละ 50 แรกจากผู้สมัครทั้งหมด (คัดเข้ารอบที่2 ครึ่งหนึ่ง) จากนั้นคณะกรรมการฯ จะพิจารณานัดหมายเพื่อให้เข้ามานำเสนอธุรกิจ (Presentation) ต่อไป
 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบเอกสาร ในเอกสารแนบ 1
 • รอบที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาจากการนำเสนอธุรกิจ (รวม 100 คะแนน)
ผู้สมัครต้องดำเนินการนำเสนอธุรกิจ (Presentation) ให้กับคณะกรรมการฯ การประเมินคะแนนจะให้ตามความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ศักยภาพที่โดดเด่นของธุรกิจ ความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธุรกิจ ทักษะการนำเสนอธุรกิจ และการตอบคำถาม การคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกจากคุณสมบัติและเอกสารที่ได้รับจะคัดเลือกผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ร้อยละ 50 แรกจากผู้เข้าร่วมนำเสนอธุรกิจทั้งหมด (คัดเข้ารอบสุดท้ายครึ่งหนึ่ง) จากนั้นคณะกรรมการฯ จะพิจารณานัดหมายเพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบการต่อไป
 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การให้คะแนนในรอบการนำเสนอธุรกิจ ในเอกสารแนบ 2
 • รอบสุดท้าย เกณฑ์การพิจารณาจากการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (รวม 100 คะแนน)
ผู้สมัครเตรียมความพร้อมเพื่อให้คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม ณ สถานประกอบการ เช่นสำนักงานใหญ่ ร้านค้าต้นแบบ หรือร้านค้าของแฟรนไชส์ซี จำนวน 1 ครั้ง การประเมินคะแนนจะให้จากภาพรวมของการดำเนินงาน ความสอดคล้องของหลักฐานเชิงประจักษ์กับเอกสารและการนำเสนอธุรกิจ ระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ จากนั้นคณะกรรมการฯ จะรวบรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อตัดสินผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท
 
ข้อตกลง
 • คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา กรณีเกิดข้อพิพาทและความขัดแย้งใน
การประเมินคะแนน หรือพิจารณาตัดสินให้รางวัล
 
4.3 การดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกธุรกิจที่ผ่านเข้ารับรางวัล
 • รอบที่ 1 การตรวจเอกสาร (รวม 100 คะแนน)
  • คณะทำงานรวบรวมเอกสารของธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมประกวด จัดประเภทเอกสารตามหมวดหมู่การ ให้คะแนน และตรวจสอบเอกสารเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด รวบรวมคะแนนผู้ที่ผ่านรอบเอกสาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองผลคะแนน
    
 • รอบที่ 2 การนำเสนอธุรกิจ (รวม 100 คะแนน)
  • คณะกรรมการฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ และคณะทำงาน (อย่างน้อย 5 ท่าน ต่อ 1 ธุรกิจ) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอธุรกิจ เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณารางวัล ตรวจสอบเอกสารที่ธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยได้ในรอบเอกสาร และให้คะแนน
    
 • รอบสุดท้าย การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (รวม 100 คะแนน)
  • คณะกรรมการฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ และคณะทำงาน (อย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 ธุรกิจ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธุรกิจ ณ สถานประกอบการ เพื่อตรวจประเมินธุรกิจให้เห็น หลักฐานเชิงประจักษ์ พูดคุยกับพนักงานหรือแฟรนไชส์ซี สอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึกรายธุรกิจ และให้คะแนน
    
 • รอบตัดสิน การรวบรวมคะแนน (รวม 300 คะแนน)
  • คณะทำงานรวบรวมผลคะแนนจากทั้ง 3 รอบ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อตัดสินพิจารณาให้รางวัล
5. การพิจารณาตัดสินให้รางวัล

จากการคัดเลือกทั้ง 3 รอบ ผู้สมัครแต่ละธุรกิจจะมีคะแนนรวมเต็ม 300 คะแนน โดยคณะกรรมการฯ
พิจารณาตัดสินให้รางวัล ดังนี้
 
ประเภทที่ 1 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาด
 1. BEST SMALL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ขนาดย่อมยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อม (Small) ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด และมีคะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป
 2. BEST MEDIUM FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ขนาดกลางยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดกลาง (Medium) ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด และมีคะแนนรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป
 3. BEST LARGE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ (Large) ได้รับคะแนนรวม สูงสุด และมีคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป
ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม
 1. BEST FOOD FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยกลุ่มอาหาร ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด
 2. BEST DRINKS FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยกลุ่มเครื่องดื่ม ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด
 3. BEST SERVICE FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์บริการยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยกลุ่มบริการ ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด
 4. BEST RETAIL FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ค้าปลีกยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยกลุ่มค้าปลีก ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด
 5. BEST EDUCATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์การศึกษายอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยกลุ่มการศึกษา ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด
ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน
 1. BEST OVERSEA FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์จากต่างประเทศยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด
 2. BEST EXPORT FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์ส่งออกยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผู้ส่งออกไปยังต่างประเทศ ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด
 3. BEST INNOVATION FRANCHISE (รางวัลแฟรนไชส์นวัตกรรมยอดเยี่ยม) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด
ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี
 1. FRANCHISE SHINING STAR (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผู้ประกอบธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปีที่ได้รับคะแนนรวม สูงสุด
 2. FRANCHISE OF THE YEAR (รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี) ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยดีเด่นประจำปี ผู้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในทุกด้านมากที่สุดในประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนรวมทุกด้าน และคะแนนผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด (หมวด 7) สูงสุด
หมายเหตุ
 • ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท จะต้องได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป
 • ในกรณีที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะถือว่ารางวัลดังกล่าวไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับในปีนี้
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • การประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020  - bit.ly/3eaKNWN
 • เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบเอกสาร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - bit.ly/2ZQEnay
 • เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบการนาเสนอธุรกิจ (Presentation) - bit.ly/2Z7k1KE
 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Franchise Award 2020 - bit.ly/38DX2u5
 •  
ที่มา : https://bit.ly/2C3XKEw
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
โอกาสดีมาแล้ว!ไจแอ้น ล..
904
มาแล้วจ้า! ชาคุมะ เปิด..
679
เปิดร้าน Chester พร้อม..
616
“Personalized Learning..
604
เดอะ เลตเตอร์โพสต์ เซอ..
564
ฮิตสุด! ฮ็อป ชาเฟ่ สุด..
546
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.