603
1 มิถุนายน 2563
สสว. ผนึกกำลัง 4 มหาวิทยาลัยรัฐ “ปั้น”ผู้ประกอบการให้เป็น “ดาว” เร่งขยายธุรกิจหวังกระตุ้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด
 
 
 
สสว. จับมือร่วมกับ 4 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) จาก มจพ. มช. มข. และ มอ. จัดงานแถลงข่าวเปิด “โครงการปั้นดาว ปี 2563” เดินหน้าพัฒนาเชิงลึก แบบครบวงจร เพื่อต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจทั่วประเทศทุกระดับไม่น้อยกว่า 180 ราย ตั้งเป้าปั้นผู้ประกอบการดาวรุ่งได้ไม่น้อยกว่า 60 ราย คาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท
 
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) มีการแถลงข่าว “โครงการปั้นดาว ปี 2563” ในรูปแบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ ZOOM Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร ได้แก่
  • ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • และผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้
ผศ.ดร.วีระพงศ์ เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานในโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ว่า มุ่งส่งเสริมพัฒนาตามความต้องการและศักยภาพของผู้ประกอบการทุกระดับเป็นหลัก เน้นเติมเต็มส่วนที่ผู้ประกอบการขาด และดึงศักยภาพที่ผู้ประกอบการมีอยู่แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
 
พร้อมกล่าวถึงที่มาโครงการปั้นดาว ว่าเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 โดยได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตัวทางธุรกิจได้แบบกระโดด โดยนำร่องจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์และแม่ฮ่องสอน ที่ใช้วัตถุดิบหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าหรือบริการจนได้อัตลักษณ์ของตนเอง และกลุ่มวิสาหกิจที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น กลุ่ม Startup และกลุ่มสินค้าศักยภาพในตลาดต่างประเทศ

ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงขยายตัวเกิดเป็นโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2562 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) จำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ ทำการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านเกษตรและธุรกิจชุมชน เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 11.45 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 317 ล้านบาท
 
“ในปี 2563 สสว.จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อยอด โครงการปั้นดาว ปี 2563 ขยายพื้นที่ดำเนินงานให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดูแลพื้นที่ครอบคลุม 26 จังหวัด ในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เน้นพื้นที่ 17 จังหวัดในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบใน 14 จังหวัด ในภาคใต้” ผอ.สสว.กล่าว
 
ผอ.สสว. เผยอีกว่า โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึก แบบเข้มข้น ครบทุกด้าน ซึ่งคาดจะสามารถพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการและวิสาหกิจทุกระดับจำนวน 180 ราย เกิดผู้ประกอบการดาวรุ่งไม่น้อยกว่า 60 ราย ที่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้แบบก้าวกระโดด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 40 ล้านบาท
 
“โครงการปั้นดาว ปี 2563 นอกจากเป็นการเชื่อมโยงหรือบูรณาการการทำงานผ่านมหาวิทยาลัยและเครือข่ายซึ่งเป็นแหล่งทางปัญญาและผู้รู้แล้วยังสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง สิ่งที่คาดหวังในอนาคตคือ ผู้ประกอบการที่ได้รับการปั้นให้เป็นดาวแล้ว จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ

ดังนั้นโครงการนี้นอกจากเป็นการเชื่อมโยงความต้องการจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไปอีกด้วย ส่วนเป้าหมายโครงการ คือ การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ ให้เป็น “เรือธง” ในการสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศในระยะยาว
 
ด้าน ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวถึงบทบาทในฐานะหน่วยร่วมว่า มจพ.ดูและรับผิดชอบผู้ประกอบการในพื้นที่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออกรวม 26 จังหวัด

โดยยึดหลักการพัฒนาผู้ประกอบการตามนโยบายของสสว. ในการต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการแบบเชิงลึก ให้คำปรึกษาเฉพาะราย เพื่อพัฒนาอย่างครบวงจรใน 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาด้านกระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดศักยภาพและสร้างยอดขาย การนำระบบไอทีที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการม
และกิจกรรมสุดท้าย กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจุดเด่นของมจพ. คือ แหล่งรวมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการอุตสาหกรรม และระบบ IOT ที่มีความจำเป็นกับผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน
 
ขณะที่ ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแถลงข่าวโดยถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านทางออนไลน์มาจากพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า ภารกิจของมช. คือการดูแลรับผิดชอบผู้ประกอบการในพื้นที่รวมภาคเหนือ 17 จังหวัด ซึ่งโครงการฯได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสมัครเข้ามาจำนวนมากถึง 193 รายและได้ผ่านกระบวนคัดเลือกแล้วโดยผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 45 ราย

นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่า ภาคเหนือได้รับคัดเลือกให้เป็น ไทยแลนด์ ฟูด วัลเลย์ (Thailand Food Valley) โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมสมุนไพร จึงมีผู้ประกอบการด้านดังกล่าวจำนวนมาก ขณะเดียวมช.ยังมีหน่วยร่วมที่เข็มแข็ง และเชี่ยวชาญหลากหลายด้านที่จะเข้ามาร่วมกันส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการโครงการปั้นดาวนี้ให้บรรลุเป้าหมายะ และเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง
 
เช่นเดียวกับ ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ หัวหน้าโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการฯ ได้เชื่อมโยงกับศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมาเข้ามาต่อยอดและพัฒนาหลักๆ 3 ด้าน คือ
  1. การรับรองมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องการเพราะมีผลต่อการสร้างยอดขาย และก้าวไปการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุค 4.0
  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามากกว่า 200 ชนิด โดยเน้นด้านการเกษตร ด้วยการนำงานวิจัยเข้าไปสู่กระบวนการเพื่อพัฒนา
ทั้งนี้โดยมข. รับผิดชอบดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งหมด 20 จังหวัด ในส่วน ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งดูและรับผิดชอบผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ รวม 14 จังหวัด กล่าวว่า โครงการปั้นดาว ปี 2563 ดำเนินการโดยเชื่อมโยงกับศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center)

ซึ่งมอ.เป็นศูนย์หลัก ร่วมกับวิทยาเขตอีก 5 แห่ง โดยมุ่งพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น 3 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านแบรนด์สินค้า และด้านนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ยังเน้นด้านการตลาด ซึ่งผู้ประกอบการทราบดีว่า การทำตลาดในปีนี้เปลี่ยนไปจากปีที่แล้วมาก การขายเน้นออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องศึกษาเรียนรู้ โครงการปั้นดาว เป็นการปั้นเพื่อต่อยอดให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป
 
สำหรับโครงการปั้นดาว ปี 2563 ขณะนี้ 4 มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการคัดเลือกตามกระบวนการเพื่อพิจารณาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและคุณสมบัติตามโครงการเข้าร่วมโครงการจำนวนหน่วยร่วมละ 45 ราย จากนั้นผู้ประกอบการจะได้รับการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 3 วัน ประกอบการด้วย การอบรมเชิงลึก พร้อมที่ปรึกษา (Mentor) จุดประกายความคิด และ อบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) 4 ด้าน

การฝึกทักษะเพิ่มมูลค่า ลดความสูญเสีย ช่องทางการตลาดออนไลน์ และการประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment) และเลือกพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองแบบเชิงลึกได้อีก 1 ด้าน เช่น การพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ การออกแบบ การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดความสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย พัฒนาตราสินค้า สื่อการตลาด มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น ก่อนนำเข้าสู่การทดลองตลาดในช่วงเดือนกันยายน 2563
 
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวโครงการปั้นดาว ปี 2563 ได้ทาง FacebookPage : Osmep สสว.
 
อ้างอิงจาก : RYT9.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,184
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
905
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
707
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
691
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
641
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
603
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.