606
3 มิถุนายน 2562
สวทช.จับมือหอการค้าฯ จัดทำ ThaiGAP 2in1 พร้อม ‘แอป’ หนุนเกษตรกรเข้าถึงง่ายขึ้น
 

 
สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” โดยจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 ที่สามารถตรวจร่วมกันทั้งมาตรฐาน ThaiGAP และ Q GAP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอาเซียน พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
 
นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน ThaiGAP เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออก และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เข้าไปขายในห้างค้าปลีก ได้แก่ แม็คโคร โลตัส ท็อปส์ และบิ๊กซี

รวมทั้งพัฒนา 2in1 GAP Platform Service ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจรับรอง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังร่วมกับสมาคมกาแฟไทยสร้างมาตรฐานระบบผลิตกาแฟคุณภาพของภาคเอกชน “ThaiGAP Green Coffee Standard” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ผู้ปลูกและผู้เกี่ยวข้องทำการเกษตรควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการทำธุรกิจที่เป็นธรรม
 
น.ส.ชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. กล่าวว่า ในปี 2562 ITAP มุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการในกลุ่มอาหาร ผัก และผลไม้ เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการในกลุ่มอาหาร ผักและผลไม้ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงยังขาดความรู้เพื่อจะสร้างผลผลิตที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ ในปี 2561-2562 โปรแกรม ITAP จึงได้เพิ่มเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการขึ้นมา 2 อย่าง คือมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 และแอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service 
 
สำหรับมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 เป็นการบูรณาการ 2 มาตรฐาน ได้แก่ ThaiGAP โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ Q GAP ของกรมวิชาการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรอง 2 มาตรฐานในคราวเดียวกัน พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบของมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 คือ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด โดยมีแปลงปลูกที่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย เช่น โรสแมรี่ เปปเปอร์มินต์ เลมอนไทม์ เห็ดหอม ชา บลูเบอร์รี พุทรา เมลอน เป็นต้น 
 
ขณะที่แอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการอันจะเป็นการยกระดับวิธีการทำงานและการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เนื่องจาก Platform นี้จะช่วยผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การตรวจประเมิน การรายงานผล ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบดิจิทัล เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ควบคุมและติดตามทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดย Platform เสร็จสิ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2562
 
ด้าน ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเสริมว่า ทางโครงการฯ ได้เพิ่มระบบการให้คำปรึกษามาตรฐานการผลิต 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน ThaiGAP และมาตรฐาน Q GAP พร้อมกัน โดยมีการนำร่องดำเนินการที่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้เพิ่มเติมในด้านระบบการผลิต การพิจารณาสารเคมีเพื่อความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการผลิต ทั้งนี้ การให้คำปรึกษาระบบการผลิตของทางโครงการฯ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่มาตรฐานของประเทศไทย แต่ยังรวมไปถึงมาตรฐานสากล Global Gap ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการจัดส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ
 
ด้าน นายสัณห์ อุทยารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในโครงการฯ ร่วมพัฒนากับภาคเอกชน เผยว่า “การพัฒนาแอปฯ 2in1 GAP Platform Service เป็นการนำรูปแบบการตรวจสอบมาตรฐานมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาลดการใช้กระดาษ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ผ่านแอปพลิเคชันให้แก่เกษตรกร ผนวกกับความต้องการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย รวมถึงรับทราบว่ายังขาดมาตรฐานส่วนใด เพื่อที่จะพัฒนาให้ได้รับมาตรฐาน GAP ทั้ง ThaiGAP และ Q GAP
 
โดยดำเนินการผ่านระบบ Web Application ผสมกับ Mobile Application ซึ่งแอปฯ นี้จะสามารถลดต้นทุนในการให้คำปรึกษาของเกษตรกรในการตรวจรับรอง เป็นการนำใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และในอนาคตสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในการให้องค์ความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่เกษตรกรมีข้อสงสัยหรือบริหารจัดการไม่ถูกวิธี

โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน 2 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มสหกรณ์หรือเกษตรกร เพื่อที่จะสามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานภายในแปลง และทราบว่ายังต้องพัฒนางานในส่วนใดบ้างเพื่อที่จะได้รับมาตรฐาน GAP ซึ่งสามารถที่จะทดลองตรวจรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจ และเก็บข้อมูลบน Cloud และ 2) ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบภายใน ลดเวลาในการเข้าแปลงเกษตร และสามารถทำงานผ่านระบบ Web Application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 
ด้านนายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค​เชียงราย​ จำกัด ผู้ประกอบการต้นแบบรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 2 in 1 กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด โดยสิงห์ปาร์คซึ่งเป็นบริษัทในเครือบุญรอดฯ เมื่อมีองค์กรอย่าง สวทช. และสภาหอการค้า ที่เข้ามาให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการทำ ThaiGAP ตั้งแต่การยกระดับการปลูก การเตรียมแปลง จนถึงกระบวนการแพก และการขาย ถือเป็นการยกระดับ Food Safety ให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเรา โดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 2in1 ประกอบด้วย

ผักและสมุนไพร ได้แก่ เคล เปปเปอร์มินต์ เลมอนไทม์ ออริกาโน ยูเอสมินตื โรสแมรี อิตาเลียนพาสเลย์ พาสเลย์ เห็ดหอม ชา ผลไม้ บลูเบอร์รี พุทรา เมลอน หม่อน มะม่วง อะโวคาโด มะนาว และมะละกอ ซึ่งผลตอบรับทางการตลาดจากการได้รับรองมาตรฐานแล้วนั้น พบว่าผลตอบรับดีมาก ตอนนี้ซูเปอร์มาร์เกตที่เป็นเจ้าใหญ่ๆ ของประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของ ThaiGAP แล้ว โดยถือเป็นมาตรฐานสำคัญในการเลือกผู้ผลิตผักผลไม้ ผลผลิตต้องได้รับการรับรองจึงจะสามารถรับผลผลิตไปขายได้ นอกจากนั้นยังทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อของดี สะอาด ปลอดภัย และยังสามารถทำให้เราแข่งขันได้ในระดับโลกด้วย
 
“การทำ ThaiGAP เป็นการจัดระเบียบข้อมูลและกระบวนการในการผลิตที่พยายามยกระดับให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งต่อไปในอนาคตเรื่องของ Food Safety ในประเทศไทยกำลังเติบโตไปในมาตรฐานเดียวกันกับของโลก ไม่ว่าช้าเร็วต่อไปคนไทยก็ต้องเข้าระบบของโลกให้ทัน บริษัทไทยทุกรายที่ทำกิจการทางการเกษตรจึงควรจะพยายามยกระดับให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก”


อ้างอิงจาก  https://mgronline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,654
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,427
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
733
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
728
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
689
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
555
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.