7.0K
17 กันยายน 2552

โครงการนักศึกษาฝึกงาน “ลองดีกับดีแทค รุ่นที่3”


 

ดีแทค จุดประกายให้นักศึกษาที่กล้าคิด กล้าแสดงออก และอยากเรียนรู้การทำงานจริง ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน  "ลองดีกับดีแทค" ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานจริงในสายงานที่ตนสนใจ และได้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ ผ่านการพบปะและพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในแต่ละสายงาน อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงที่จะเกิดขึ้น และเป็นแนวทางก้าวไปสู่ความชำนาญในวิชาชีพได้ โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการคือ 15 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2553 (2เดือน)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี 3- 4 ของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย
2. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและต่อชีวิต
3. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการลงมือปฏิบัติ
4. มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ www.dtac.co.th/tha/jobs/jobs_internships.html ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2202-8000
 

 
 

รายละเอียดโครงการนักศึกษาฝึกงาน “ลองดี กับ ดีแทค” รุ่นที่ 3

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นใหม่ที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้วยการลงมือ
ทำงานจริงในสายงานที่ตัวเองสนใจ พร้อมเปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานและองค์กร

รูปแบบการฝึกงานกับดีแทค
นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานในเนื้องานจริงที่ตนเองสนใจ และจะมีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่หลากหลายภายใต้สายงานเดียวกัน นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ ผ่านการพบปะและพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในแต่ละสายงาน อีกทั้งยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กรและได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ      2 เดือน (กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม 2553)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร          1 ต.ค. 2552 – 15 พ.ย. 2552

ระยะเวลาการคัดเลือก           16 พ.ย. 2552 – 31 ธ.ค. 2552

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก  11 ม.ค. 2553

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี 3- 4 ของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและต่อชีวิต
เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการลงมือปฏิบัติ
มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 

สถานที่ฝึกงาน   กรุงเทพฯ

วิธีการสมัครและส่งเอกสาร  (Download ใบสมัคร และ ใบรับรองคุณสมบัตินักศึกษา)
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ Long-D@dtac.co.th  หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ โดย Print ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครส่งมาที่
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มงาน People ชั้น 31 โซน B
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(วงเล็บมุมซองว่า “ลองดีกับดีแทค รุ่นที่3”)
 แผนที่...... 


หลักฐานการสมัคร
• แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน
• แบบฟอร์มใบรับรองคุณสมบัตินักศึกษา
• สำเนา transcript
• สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
• สำเนาบัตรประชาชน
• รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
• ข้อมูลแนะนำตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ Long-D@dtac.co.th
หรือคุณหนึ่งฤทัย พนมขวัญ  02-202-8000
 

ความคิดเห็นจากนักศึกษาฝึกงาน ลองดีกับดีแทค รุ่นที่2

นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล (ตาล)
ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หนูรู้สึกประทับใจในดีแทคมาตั้งแต่ก่อนเข้ามาฝึกงานแล้ว ยิ่งเมื่อได้เข้ามาฝึกงานกับดีแทคคก็ทำให้รู้สึกผูกพัน และรักองค์กรนี้มากขึ้น เพราะการเข้ามาฝึกงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากในตำราเรียนหรือห้องเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว

ยังทำให้ได้รู้จักชีวิตจริงในการทำงาน ซึ่งที่ดีแทคนั้น มองนักศึกษาฝึกงานเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่ง ทำให้ได้ลงมือทำงานจริงๆ อีกทั้งยังทำให้ได้รู้จักตนเองมากขึ้นว่าชอบทำงานในด้านไหน และสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากนี้คือ ทำให้หนูได้รับรู้ถึงความรู้สึก “feel goood”  ของดีแทคอย่างเป็นรูปธรรม รวมแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาหลังจากการฝึกงานนั้นเรียกได้ว่าเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ จริงๆ ค่ะ

 

 

นายภาสพิทักษ์  เจริญพิทักษ์ (ก้อง)
ชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประทับใจตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาเลยครับ เมื่อได้เข้ามาสัมผัสจริงผมรู้สึกว่า เป็นองค์กรที่มีเสน่ห์นะครับ ในแต่ละวันจะมีเรื่องแปลกๆ ใหม่ๆ ให้ได้สัมผัสอยู่ตลอดเวลา


โดยเฉพาะฝ่าย HR (ซึ่งที่นี่เรียกว่า People Group) เขาจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจจัดให้พนักงานอยู่ตลอดครับ เป็นฝ่าย HR ยุคใหม่จริงๆ ครับ ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นองค์กรแรกที่ผมได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่อย่างจริงจังตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา แต่ผมเชื่อว่าที่นี่สมควรได้รับคำยกย่องให้เป็นบริษัทในฝันของใครหลายคน

เพราะที่นี่เป็นองค์กรที่น่าอยู่ ได้สัมผัสกับคำว่า dtac way ซึ่งพนักงานทุกคนเข้าใจในคำๆ นี้อย่างแท้จริง   และเลือกที่จะมองข้อดีให้กับสิ่งที่มีในองค์กร

ที่สำคัญคุณสมบัติข้อสำคัญที่ผมจำได้ว่าพนักงานดีแทคทุกคนต้องมี และระบุไว้เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในใบสมัครเข้าทำงาน คือ “การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและชีวิต” ครับ

นายธนเดช ศรีวัฒนะตระกูล (โย)
 
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันแรกของการเข้ามาฝึกงานที่ดีแทค วันนั้นทำให้ผมมองภาพการฝึกงานที่เปลี่ยนไปจากภาพเดิม ทุกคนที่นี้ให้ความสำคัญกับผมมากๆ ขนาดที่ว่า ceo ของบริษัท ได้เข้ามาพูดคุยในวันแรกของการฝึกงาน ทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่าเราไม่ใช้แค่เด็กฝึกงานธรรมดาเหมือนที่อื่นๆ


แต่เราเป็นเด็กฝึกงานของดีแทค ซึ่งผมภูมิใจ กับการได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวดีแทค และได้รับรู้แนวทางในการทำงาน ซึ่งเป็นแนวทางที่เข้าใจง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนและเป็นแนวทางที่ดีมาก ทำให้วันนี้ความคิดผมเปลี่ยนไปกับคำว่า “เด็กฝึกงาน” คำนี้ให้ผมมากมายกว่านั้น

ผมภูมิใจมากที่อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีความทรงจำที่ดีอย่างนี้  “dtac” คำๆ นี้เป็นคำสั้นๆ แต่ผมภูมิใจทุกครั้งที่ได้พูดและบอกใครๆ ว่าผมเป็นเด็กฝึกงานดีแทคครับ

และผมมั่นใจว่าต่อไป ถ้าผมมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดีแทค ผมจะไม่ปฏิเสธเลย

 

 

 

 

นางสาวพิชชานุช  ทองอยู่สุข  (บีม)
ชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่บีมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดีแทค บอกได้คำเดียวเลยว่า เป็นช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดประสบการณ์อันมีค่ามากกับบีม เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่องค์กรแห่งนี้ได้มอบให้ เป็นความสุขที่มีเงินมากแค่ไหนก็ไม่อาจซื้อได้

นั่นคือ ความสุขจากมิตรภาพที่ดีที่ทุกๆคนมีให้แก่กันและกัน ทำให้บีมรู้สึกว่าดีแทคเป็นองค์กรที่น่าทึ่ง ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้กับพนักงานทุกๆคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและมีความกล้าที่จะลงมือทำ


นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การทำงานในโลกของความเป็นจริงที่ห้องเรียนดีแทคได้มอบให้ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัว และการจัดความคิดอย่างเป็นระบบ


เพราะฉะนั้นจึงไม่มีวันไหนที่รู้สึกเบื่อเลย มีแต่จะรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมที่จะทำงานเสมอ เพราะแต่ละวันจะมีเรื่องดีๆผ่านเข้ามาทุกวัน

 
 นางสาวมาศรินทร์ ติษยางกูรกรกิจ (ปุ๋ย)
ชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการเงินและการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Feel Goood” มันรู้สึกแบบไหน ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันจะอะไรมากมายขนาดนี้ แต่พอได้เข้ามาสัมผัสก็บรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ไม่หมดเหมือนกัน


รู้แต่ว่าการที่ได้ฝึกงานที่นี่มันทำให้เรามีแรงที่จะตื่นเช้าแล้วลุกขึ้นมาทำงานพร้อมรอยยิ้มได้ทุกวัน


ไม่ว่าบ้านจะไกลแค่ไหน ก็ไม่เคยอยากหยุดงานซักวัน เพราะว่าพอคิดไปถึงสิ่งที่จะเจอในแต่ละวันแล้ว มันก็อดที่จะยิ้ม แล้วสนุกไปกับมันไม่ได้... “อบอุ่นหัวใจ” คงจะเป็นคำที่แทนทุกความรู้สึกตั้งแต่ก้าวเข้ามาที่นี่ได้ดีที่สุด เพราะมันดูลงตัวและต่างก็เสริมเติมแต่งให้  dtac เป็นองค์กรที่น่าอยู่มากที่สุดที่หนึ่งตั้งแต่ที่เคยเจอมา 
 

 

 

 

 

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
818
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
815
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
681
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
674
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
659
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
655
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.