บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
4.8K
1 นาที
10 มิถุนายน 2557
แนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร


ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีอัตราเติบโตต่อเนื่องและมีการขยายจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก จำนวนแฟรนไชส์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและคุณภาพของธุรกิจ แฟรนไชส์ขนาดเล็กมีการปรับตัวสร้างมาตรฐานเพิ่มขึ้นการเพิ่มระยะเวลาสัญญา การเพิ่มเงินลงทุน ทำให้สามารถพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องได้มากขึ้น


จากข้อมูลทำให้เห็นแนวโน้มในระยะยาวแล้วว่าธุรกิจแฟรนไชส์ของคนไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและสามารถขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 30% ในปีต่อไป อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีการร่วมมือสร้างกลไกเพื่อเอื้ออำนวยให้ระบบธุรกิจแฟรนไชส์นี้เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละระดับของผู้ประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้ระบบธุรกิจนี้ที่มีข้อดีในการสร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย


ข้อได้เปรียบของการเข้าร่วมแฟรนไชส์ มีอะไรบ้าง ?
  1. โอกาสแห่งความสำเร็จสูงขึ้น
  2. ย่นระยะเวลาการเรียนรู้
  3. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับ
  4. การประหยัดต่อขนาดจากการซื้อทีละมาก ๆ
  5. การโฆษณาแลการสนับสนุนการขายร่วมกัน
  6. การถ่ายโอนความเชี่ยวชาญ
  7. การฝึกอบรม
  8. การบริการช่วยเหลือจากแฟรนไชส์ซอ 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)