บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.6K
3 นาที
4 ตุลาคม 2561
รวม 10 เบอร์โทร คนทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องเมม!
 

ต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีการเติบโตค่อนข้างสูง ทั้งจำนวนของเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ หรือแฟรนไชส์ซอร์ และผู้ซื้อแฟรนไชส์ หรือแฟรนไชส์ซี 
 
โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20% ในปี 2560 มีมูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ต่อปีอยู่ที่ประมาณกว่า 200,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 มูลค่าตลาดจะเติบโตขึ้น 2.5-3 แสนล้านบาท 
 
จึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้จะมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตแข็งแกร่ง ก้าวออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะมาบอกเบอร์หน่วยงานหนุน
 
1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ให้เข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจ ด้วยระบบแฟรนไชส์เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็น กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาและขยายกิจการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน
 
ทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคนในวัยทำงานที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ยังขาดประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
 
เบอร์โทร 02-547-5953 หรือสายด่วน 1570 เว็บไซต์ www.dbd.go.th 
 

2.กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 

หัวใจสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ คือ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ เพราะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทำสัญญาแฟรนไชส์กับผู้ซื้อแฟรนไชส์แล้ว ก็จะทำให้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของคุณถูกผู้ซื้อแฟรนไชส์นำไปใช้ด้วย พร้อมกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารระบบแฟรนไชส์ของคุณ
 
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเอาไว้ ก็อาจถูกลอกเลียนแบบ แล้วนำไปจดทะเบียนก่อนคุณก็ได้ ดังนั้น ใครที่จะนำธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ อย่างแรกคุณต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการไว้ก่อน ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
เบอร์โทร.02-547-4654, สายด่วน 1368 
เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th/th/home.html 
 

3.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 

ให้ข้อมูลความรู้และวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดแฟรนไชส์ในต่างประเทศ, ขยายตลาดสินค้าและบริการด้านแฟรนไชส์ไทยออกไปต่างประเทศ, พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการในตลาดต่างประเทศ, เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก, งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
 
เบอร์โทร.สายด่วน 1169 เว็บไซต์ www.ditp.go.th/home.php 
 

4.สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA)
 

ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์, ศูนย์ให้ความรู้โดยดึงเอากูรู้ด้านแฟรนไชส์ชั้นนำของประเทศ มาเป็นที่ปรึกษาในทุกด้านที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์, การจัดแม็ทชิ่งกับธุรกิจด้านซัพพลายเออร์ แลนด์ลอร์ด รวมถึงสถาบันการเงิน ให้มาร่วมสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไปพร้อมๆ กับสมาคมฯ เพื่อทำให้แฟรนไชส์ไทนมีความเข้มแข็งขึ้น, การจัด Franchise Day มอบรางวัลดีเด่นให้กับแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี รวมถึงบุคลากรด้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์
 
เบอร์โทร.02-138-0594 (ติดต่อ FLA) 
 

5.สมาคมแฟรนไชส์ไทย (TFA) 
 

สมาคมแฟรนไชส์ไทย มีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแฟรนไชส์ และแนะนำธุรกิจของสมาชิก สู่สาธารณะ ด้วยกิจกรรมของสมาคมแฟรนไชส์ไทยที่จัดขึ้น เช่น จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องแฟรนไชส์ระยะสั้น-ระยะยาว, วิเคราะห์-ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแฟรนไชส์ในไทย และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแฟรนไชส์ในประเทศไทย แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการถามปัญหาเรื่องแฟรนไชส์
 
เบอร์โทร. 02-321-7701-4 เว็บไซต์ www.franchisefocus.co.th  
 

6.ธนาคารออมสิน
 

บริการให้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ดอกเบี้ยต่ำ 0% เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และยังเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยมีเจ้าของแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน 
 
เบอร์โทร.สายด่วน 1115 เว็บไซต์ www.gsb.or.th 
 

7.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
 

ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน ร่วมลงทุน สนับสนุนบริการทางการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้บริการที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการไทย ปัจจุบันมีสินเชื่อสร้างอาชีพแฟรนไชส์ให้คนสูงอายุ (วัยเก๋า)
 
เบอร์โทร.สายด่วน 1357 หรือ 02-265-3000  เว็บไซต์ www.smebank.co.th 
 

8.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 

บริการค้ำประกันสินเชื่อ และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มแฟรนไชส์ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านกลไกการค้ำประสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้อยากมีอาชีพเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น แต่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ
 
เบอร์โทร. 0-2890-9999, 0-2890-9988 เว็บไซต์ www.tcg.or.th 
 

9.ธนาคารกสิกรไทย (K Bank)
 

บริการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ง่ายได้ดั่งใจ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้ มีแบรนด์แฟรนไชส์ให้เลือกหลาย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ค้าปลีก การศึกษา บริการ เป็นต้น 
 
เบอร์โทร. 02-888-8822 เว็บไซต์ https://kasikornbank.com/sme/franchise 
 

10.เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ (TFC)
 


 
www.ThaiFranchiseCenter.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ทั้งเป็นที่ปรึกษาแฟรนไชส์ นำเสนอบทความให้ความรู้แฟรนไชส์ งานสัมมนาอมรมแฟรนไชส์ ออกบูธแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรวบรวมสติธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละปี แฟรนไชส์มาใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจแฟรนไชส์ค้นหาแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น
 
เบอร์โทร. 02-101-9187 เว็บไซต์ www.thaifranchisecenter.com/home.php
 
ได้เห็นกันแล้วว่า มีหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนจากไหนบ้าง ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ใครที่สนใจเรื่องแฟรนไชส์ อยากสร้างแฟรนไชส์ หรืออยากซื้อแฟรนไชส์ ต้องรีบจดเบอร์โทร.ด่วน 

หากใครต้องการติดตามข่าวสารหน่วยงานสนับสนุนแฟรนไชส์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารแวดวงแฟรนไชส์และเอสเอ็มอี

ติดตามข่าวธุรกิจแฟรนไชส์ Add LINE id: @thaifranchise

 

อ่านทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์  www.thaifranchisecenter.com/home.php
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เริ่มต้นธุรกิจ  www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php 

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)