คำนวณ    คำนวณการเงิน    คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน
220K
คำนวณ ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน
        การคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานที่ดิน นั้น ข้อมูลจำเป็นที่ท่านต้องทราบมาก่อนเกียวกับที่ดินของท่าน หรือสามารถตรวจสอบได้จาก Website ของกรมที่ดิน http://www.dol.go.th/
        1. ราคาประเมินที่ดินของราชการ ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่ในเขต ราคาที่ ได้จะเป็นราคาต่อตารางวา
        2. เกี่ยวกับอาคาร ท่านต้องจำแนกประเภทของอาคารได้ ตามช่องให้เลือกและท่านต้องทราบอายุอาคารว่า ก่อสร้างมาแล้วกี่ปี ตลอดจนท่านต้องประมาณการเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคารทุกชั้นที่อยู่ในกรอบโครงสร้าง อาคารที่มีหลังคาคลุมทั้งหมด (ไม่รวมพื้นที่ที่อยู่กลางแจ้ง เช่น ลานซักล้าง ทางเข้าอาคาร ระเบียงที่อยู่นอก ชายคา) แนะนำให้ท่านใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่ทุกส่วนแล้วมารวมกันเป็นตารางเมตร แล้วกรอกข้อมูลในช่องที่ เตรียมไว้
1.คำนวณเงินค่าโอนบ้าน/ที่ดิน
1. ราคาทุนทรัพย์ หรือราคาประเมินราชการ หรือราคาประเมินกรมที่ดิน ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี
     1.1 ที่ดินเนื้อที่ ตารางวา
           ราคาประเมินราชการ ตารางวาละ บาท
           รวมราคาประเมินที่ดิน บาท
     1.2 สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ประเภทอาคาร
           อายุอาคาร ปี
           เนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
           รวมราคาอาคารก่อนหักค่าเสื่อม บาท
           หักค่าเสื่อมอาคาร บาท
           ราคาอาคารหลังหักค่าสื่อม บาท
           รวมราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บาท
2. การคำนวณค่าธรรมเนียม
     2.1 ราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บาท
     2.2 เงื่อนไขของประเภทอสังหาริมทรัพย์ เข้าข่ายจัดสรร ห้องชุดหรืออยู่นอกโครงการจัดสรร
         2.2.1 อยู่ภายใต้โครงการจัดสรรหรือห้องชุด เสียอัตราค่าธรรมเนียม 0.01%
         2.2.2 อยู่ภายนอกโครงการจัดสรร เสียอัตราค่าธรรมเนียม 2%
คิดเป็นค่าธรรมเนียม บาท
2. การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   2.1 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ บาท
   2.2 จำนวนปีที่ถือครอง ปี
   2.3 กรณีได้มาโดยการรับให้ หรือรับมรดก
       2.3.1 ถ้าที่ดินตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาลเมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมาย
            จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ จะได้รับการยกเว้นเงินได้ 200,000 บาท
       2.3.2 ถ้าที่ดินตั้งอยู่ในเขตตามข้อ 2.3.1 ไม่มีการยกเว้นให้คำนวณตามปรกติ
                     หักค่าลดหย่อนตามกรณี ข้อ 2.3 บาท
                     รวมเป็นเงินได้หลังหักลดหย่อนตามข้อ 2.3 บาท
   2.4 จำแนกตามการได้มาของอสังหาริมทรัพย์
       2.4.1 ได้มาโดยการรับให้ หรือรับมรดก อัตราเงินได้ 50% ตลอดระยะเวลาการถือครอง
       2.4.2 ได้มาโดยการอื่นนอกเหนือจาก 2.3.1
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาถือครอง บาท
3. การคำนวณค่าอากร
   3.1 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์
        อัตราค่าอากร %
        คิดเป็นค่าอากร บาท
4. การคำนวณค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
   4.1 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ บาท
   4.2 เงื่อนไขระยะเวลาถือครอง
       4.2.1 ผู้ขายถือครองเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
       4.2.2 ผู้ขายถือครองเป็นระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ต้องไปดูเงื่อนไขข้อ 4.3
   4.3 เงื่อนไขการเข้าอยู่อาศัยหรือการเข้าไปใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น
       4.3.1 ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
       4.3.2 ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 0.11%
คิดเป็นค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ บาท
5. การคำนวณค่าจำนอง
   5.1 วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน บาท
        ค่าจดจำนองใช้อัตรามาตรฐาน %
        คิดเป็นค่าจำนอง บาท
สรุปค่าใช้จ่ายในการโอนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน
ลำดับ ประเภท คิดจากฐาน อัตรา รวม (บาท)
1. ค่าธรรมเนียม ราคาประเมิน โครงการจัดสรร 0.01%
นอกโครงการ 0.01%
2. ภาษีเงินได้ ราคาประเมิน ตามตาราง
3. ค่าอากร ราคาขาย 0.5%
4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ราคาขาย 0.11%
5. คิดเป็นค่าจำนอง วงเงินกู้ 0.01%
รวมค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ :  ผลลัพธ์จากเครื่องคำนวณ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการคำนวณแต่อย่างใด
คำนวณการเงินที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.