Chester's Grill
คิดเอเบิ้ล
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุ..
ธุรกิจร้านขายเส.. ความสามารถทางสต..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
ความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ความถนัดทางอาชีพ 
ความสนใจด้านอาชีพ 
ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ความรู้ด้านการตลาด
ความรู้ด้านการผลิต
การเงินและการบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบกฏหมายธุรกิจ
แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบเริ่มทำธุรกิจ
แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ
แบบทดสอบการประกอบอาชีพ
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2
แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
The Entrepreneur Test
แบบทดสอบพยากรณ์อาชีพที่ใช่!
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
Slogan Generator
Slogan Generator Thai
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,006 
   ผ่าน8,888 
   ไม่ผ่าน6,118 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs68,682 
   ผ่าน6,366 
   ไม่ผ่าน62,316 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,658 
   ผ่าน950 
   ไม่ผ่าน708 
แบบทดสอบ อื่นๆ48,528 
   ผ่าน23,540 
   ไม่ผ่าน24,988 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน259,838 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs692,634 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์58,142 
แบบทดสอบ อื่นๆ341,362 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด201,933 
เดือนนี้2,263 
วันนี้11 
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ
เข้าชม 109,366 ครั้ง | ทำแบบทดสอบ 22,259 คน | แยกเป็น 4 ประเภท   

แบบทดสอบ ความถนัดทางอาชีพ

ทำแบบทดสอบ 22,259 คน
        แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพฉบับนี้ทำขึ้นโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
        ผลของการทดสอบจะสามารถทำให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่านหรือลักษณะนิสัยหรือความรับผิดชอบของท่านและทราบถึงความถนัด หรือความสามารถหรือพรสวรรค์ของท่าน ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ | 303 อาชีพอิสระ | ตัวอย่างแผนธุรกิจ
        แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (BASIC VOCATIONAL career TEST)
        ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มีทั้งหมด 18 ข้อ ซึ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นความถนัดทางอาชีพ 3 ด้านคือความถนัดด้านข้อมูล, ความถนัดด้านบุคคลและความถนัดด้านเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเองตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทำได้ อีกแบบหนึ่ง
        ขอขอบพระคุณ คุณฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผู้จัดทำและผู้ร่วมแบ่งปัน
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ
คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ ในแต่ละข้อต้องเลือกไม่ซ้ำกัน
ข้อ 1.เมื่อคุณรู้สึกเหงาคุณต้องการอะไร
 
ข้อ 2.หากคุณจะสร้างภาพยนต์หน้าที่ใดที่คุณต้องการจะทำ
 
ข้อ 3.กิจกรรมใดที่คุณชอบทำเกี่ยวกับดนตรี
 
ข้อ 4.คุณทำรายงานส่งอาจารย์
 
ข้อ 5.คุณชอบนวนิยายประเภทใด
 
ข้อ 6.คุณอยากจะเป็นหัวหน้างานแบบไหน
 
ข้อ 7.คุณมีวิธีเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไร
 
ข้อ 8.คุณชอบวิชาอะไร
 
ข้อ 9.ถ้าคุณเป็นครูพละศึกษาคุณจะเป็นครูพละศึกษาแบบไหน
 
ข้อ 10.คุณเล่นกีฬาอะไร เพราะอะไร
 
ข้อ 11.งานอดิเรกของคุณคือ
 
ข้อ 12.ถ้าจะทำการค้าขายคุณมีเทคนิคการขายอย่างไร
 
ข้อ 13.ถ้าคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์คุณจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แบบไหน
 
ข้อ 14.คุณต้องการทำหน้าที่อะไร
 
ข้อ 15.คุณต้องการทำหน้าที่อะไร
 
ข้อ 16.คุณหาข้อมูลการไปเที่ยวต่างประเทศจากไหน
 
ข้อ 17.ถ้าคุณเป็นนักข่าวคุณต้องการทำข่าวประเภทไหน
 
ข้อ 18.ถ้าคุณทำธุรกิจกับเพื่อนคุณต้องการทำหน้าที่ไหน
Security Code
*
 
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.