Chester's Grill
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุร..
สินเชื่อบัวหลวง.. สินเชื่อเพื่อกา..
   หน้าหลัก    ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย...

LH Bank เสนอบริการ สินเชื่อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต หรือการลงทุนใหม่ ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยธนาคารจะพิจารณาจัดรูปแบบของสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทการใช้วงเงิน และระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจได้แก่...
ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อธุรกิจ SMEs 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด สินเชื่อระยะสั้น

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถใช้สินเชื่อ ได้ในลักษณะ
 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล (Bank Guarantee / Aval)
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
สินเชื่อระยะยาว

เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการกู้เงิน 3 -10 ปี ขึ้นอยู่กับสถานะการเงิน และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น
 • ชำระหนี้เดิม (Refinance)
 • ขยายกิจการ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม โรงงาน/อาคารสำนักงาน รวมทั้งการซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ อาทิ เครื่องจักรในการผลิต ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อบ้านพักรับรอง ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์และดอกเบี้ยเงินกู้ ยังถือเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจที่สามารถหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
บุคคล
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
 4. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 6. สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 7. สำเนาเอกสารหลักประกัน
 8. ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
นิติบุคคล
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท
 3. รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/หรือ เปิดบัญชีกับธนาคาร
 4. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
 5. สำเนาบัตรประตำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 6. สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 7. สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 8. สำเนาเอกสารหลักประกัน
 9. ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
โทรสาร -
อีเมล์ Callcenter@lhbank.co.th
เว็บไซต์ goo.gl/C96V84
Instagram 
lhbank
Facebook 
www.facebook.com/LHBank
Youtube 
www.youtube.com/user/LHBankChannel
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,295 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.