Chester's Grill
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อกรุงไทยดิสทริบิวเต..
สินเชื่อกรุงไทย.. สินเชื่อไปทำงาน..
   หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)...

ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย 
Loan K-Personal Loan for Provident Fund Member
วงเงินสินเชื่อ 10,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
24 เดือน
รายละเอียด วงเงินให้กู้
 • ขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน
 • พิจารณาให้กู้เพิ่มเติมได้ ภายในวงเงิน ไม่เกินกว่ายอดเงินกองทุนรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 49,999  บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน
วิธีการผ่อนชำระเงินกู้
 • บริษัท/หน่วยงานต้นสังกัดที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเป็นผู้หักชำระค่างวดนำส่งธนาคาร
ลักษณะการรับเงินกู้ :
 • ผู้ขอกู้จะทราบผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอกู้ครบถ้วน หลังจากนั้น
 • ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ขอกู้ (ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร) เป็นยอดสุทธิหลังจากหักค่าอากรแสตมป์แล้ว
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นบริการให้กู้ยืมเงินในรูปของเงินกู้สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และคณะกรรมการกองทุนฯ และบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • เป็นลูกจ้างประจำของหน่วยงาน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ ไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด
 • ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • ใบสมัคร และ หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ลงนามครบถ้วนทั้งผู้ขอกู้และพยาน
 • สำเนาบัตรประชาชน (เห็นรูปหน้าและเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน) 
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย (หน้าแรกที่มีเลขที่บัญชี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน)
**  กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน กรุณาแนบสำเนาการเดินบัญชี (statement) ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน
อื่นๆ
 • เป็นเงินกู้เอนกประสงค์ ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคตามความต้องการ  
 • คิด อัตราดอกเบี้ยต่ำ ชำระหนี้โดยการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้กู้สะดวกในการชำระหนี้ 

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์ goo.gl/PXIF3w
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,708 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 11 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.