แบบทดสอบ    แฟรนไชส์    แบบทดสอบ การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
| ทดสอบ 123 คน | ผ่าน 69 คน | คิดเป็น 56.10%
1.2K

แบบทดสอบการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ทำแบบทดสอบ 123 คน | ผ่าน 69 คน | คิดเป็น 56.10%
แบบทดสอบ การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์และหุ้นส่วนทางธุรกิจ
       ชื่อ - สกุล*
E-mail
*
       โทร.สนใจแฟรนไชส์
 
ข้อ 1.สัญญาแฟรนไชส์ จำเป็นต้องล้อไปกับกลยุทธ์ธุรกิจ
 
ข้อ 2.แนวคิดธุรกิจ บอกได้ถึง Market Positioning, Store Format และมูลค่าการลงทุน
 
ข้อ 3.สัญญาแฟรนไชส์ระยะสั้น ย่อมดีกว่าระยะยาวเพราะเห็นผลความสำเร็จเร็ว และถอนตัวได้ง่าย
 
ข้อ 4.การทำแฟรนไชส์ ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาแฟรนไชส์
 
ข้อ 5.การขายแฟรนไชส์ ไม่จำเป็นต้องคิดค่า Royalty Fee
 
ข้อ 6.ลักษณะของสัญญาแฟรนไชส์ที่ดี
 
ข้อ 7.แฟรนไชส์ที่ดี จะต้องพิจารณาอะไรเป็นหลัก
 
ข้อ 8.ข้อใดกล่าวถึงแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง
 
ข้อ 9.ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์
 
ข้อ 10.Business Concept ที่ดี มาจากการมี แผนธุรกิจ ที่ชัดเจน
 
ข้อ 11.การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ เช่น สร้าง Story ที่น่าสนใจ สัมพันธ์กับ Business Value ข้อใด
 
ข้อ 12. ในฐานะที่นศ.คุ้นเคยกับแฟรนไชส์ 7-11 อย่างดี จงบอกสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากแฟรนไชส์นี้
 
ข้อ 13.ความหมายของ Franchise Process ตรงกับข้อใด
 
ข้อ 14.ความหมายของ Franchise Package คืออะไร
 
ข้อ 15.การให้การอบรม และสนับสนุนด้านการตลาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของอะไร?
 
ข้อ 16.ประโยชน์ของพันธมิตรทางธุรกิจ เรื่องใดชัดเจนที่สุดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
 
ข้อ 17.ระบบแฟรนไชส์เป็นระบบ Fair ระหว่างกัน ด้วยแฟรนไชส์ซีสามารถอ่านสัญญาก่อนได้ และทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน
 
ข้อ 18.การตรวจเยี่ยมร้านสาขาแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซีจะละเลยไม่ได้ เพราะเป็นวิธีการในการควบคุมและสร้างมาตรฐานให้กับระบบแฟรนไชส์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทุกร้าน
 
ข้อ 19.ค่าสิทธิ์ (Royalty Fee) เป็นค่าความภักดี หรือค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งแฟรนไชส์ซีจ่ายแก่แฟรนไชส์ซอร์ เป็นรายเดือนเท่านั้น
 
ข้อ 20.ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับปัจจัยที่ใช้พิจารณาค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
ข้อ 21.ข้อใดคือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่แฟรนไชส์ซีต้องจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ หรือใช้ตราสินค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 
ข้อ 22.การพัฒนาของระบบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย พบว่ามีปัญหาสำคัญๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 
ข้อ 23.การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องบริหารจากข้อมูลที่เป็นจริง Management by fact หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 24.แนวโน้มของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีปัจจุบัน ได้แก่กลุ่มธุรกิจอะไร
 
ข้อ 25.ร้านต้นแบบ (Pototype) มีข้อดีและประโยชน์ด้านการบริหารจัดการอย่างไร
 
ข้อ 26.อะไรเป็นความจำเป็นสูงสุดของระบบแฟรนไชส์ ที่ต้องสร้างมาตรฐานของระบบขึ้นมา
 
ข้อ 27.การเลือกซื้อแฟรนไชส์ ไม่ควรพิจารณาถึงเรื่องใด
 
ข้อ 28.ข้อใดคือรายได้ (On Going Fee)ของแฟรนไชส์ซอร์ ซึ่งได้มาในระหว่างการทำงานจากแฟรนไชส์ซี
 
ข้อ 29.ลักษณะโครงสร้างการบริหารงานของแฟรนไชส์ มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ หรือลงทุนอย่างไร
 
ข้อ 30.ธุรกิจที่เหมาะสำหรับการขยายในรูปแบบแฟรนไชส์ จะต้องเป็นธุระกิจลักษณะใด
ข้อ 31.อะไรคือหัวใจของความสำเร็จการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะทำให้แฟรนไชส์ซีมั่นใจ
 
ข้อ 32.แนวคิดของธุรกิจแฟรนไชส์ มีความแตกต่างจากธุรกิจอื่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องถึงแนวคิดนี้
 
ข้อ 33.ข้อใดถือว่า ไม่เป็นความผิด ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 
ข้อ 34.คู่มือในการปฎิบัติงานแฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual) เป็นส่วนสำคัญในด้านใด
 
ข้อ 35.ลักษณะของเครื่องหมายทางการค้าที่สามารถขึ้นจดทะเบียนได้
 
ข้อ 36. เงื่อนไขการห้ามเรื่องการทำธุรกิจแข่งขัน เมื่อเลิกสัญญาแฟรนไชส์ ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 37.การเตรียมความพร้อม เพื่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) เรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก
 
ข้อ 38.การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมในธุรกิจฯ หมายถึงการรู้จักในหน้าที่ของตน และปฏิบัติตามมาตรฐานแฟรนไชส์ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของทั้งแฟรนไชส์ซอร์และของแฟรนไชส์ซี
 
ข้อ 39.แฟรนไชส์ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าการเป็นแค่ลูกจ้าง แนวคิดนี้ตรงกับทฤษฎีใด
 
ข้อ 40.ระบบแฟรนไชส์ ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็ก โดยอาศัยความสัมพันธ์ของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ที่พึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ได้แก่
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.