แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป 2
| ทดสอบ 209 คน | ผ่าน 101 คน | คิดเป็น 48.33%
7.3K

แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป 2

ทำแบบทดสอบ 209 คน | ผ่าน 101 คน | คิดเป็น 48.33%
แบบทดสอบ ธุรกิจทั่วไป 2
        แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2 จะช่วยกระตุ้นผู้ทำแบบทดสอบ ถึงแนวความคิด และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เบื้องต้น ทำให้ผู้ทดสอบมีความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอด ขยายผล ร่วมกับประสบการณ์ทางธุรกิจที่ได้รับจริง หวังว่าแบบทดสอบนี้ จะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ท่านได้ ไม่มากก็น้อย
       ชื่อ - สกุล*
E-mail          
*
       โทร.สนใจอาชีพ
 
ข้อ 1.ความหมายของธุรกิจที่ได้ศึกษามาแล้วนั้นจะมีความสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
 
ข้อ 2.คำว่า กำไรสูงสุด เป็นเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจบริการ
 
ข้อ 4.เงินสดหรือทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด
 
ข้อ 5.ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ควบคุมไม่ได้มีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 6.กิจการที่มีมากที่สุดในประเทศไทยตรงกับข้อใด
 
ข้อ 7.กิจการใดที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนในหมู่สมาชิกร่วมกัน
 
ข้อ 8.กิจการที่เสนอขายหุ้นเพื่อขยายกิจการตรงกับข้อใด
 
ข้อ 9.กิจการใดที่ต้องใช้หนังสือบริคณห์สนธิในการขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร
 
ข้อ 10. ธุรกิจในข้อใดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 
ข้อ 11. ธุรกิจสหกรณ์เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดใด
 
ข้อ 12.ธุรกิจสหกรณ์จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าใด
 
ข้อ 13.สหกรณ์ต่างกับบริษัท จำกัดตรงกับข้อใด
 
ข้อ 14.ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทร้านสะดวกซื้อที่คนไทยรู้จักดี คือข้อใด
 
ข้อ 15. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตรงกับข้อใด
 
ข้อ 16.การดำเนินงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร คือข้อใด
 
ข้อ 17.การดำเนินงานในรูปของรัฐวิสาหกิจเป็นการรวมกันขององค์กรใด
 
ข้อ 18.ข้อใดต่อไปนี้เป็นรัฐวิสาหกิจ
 
ข้อ 19.ข้อใดเป็นกระบวนการแรกของหลักการจัดการ
 
ข้อ 20. Put the right man in the right Job ตรงกับหน้าที่ใดของการจัดการ
 
ข้อ 21. การจัดองค์การแบบใดที่จะช่วยให้การบริหารงานเร็วที่สุด
 
ข้อ 22.ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของมนุษย์คือข้อใด
 
ข้อ 23. หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเงินมีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 24.ข้อใดคือคุณสมบัติของเงินที่ดี
 
ข้อ 25.ระบบการแลกเปลี่ยนที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
 
ข้อ 26.ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเงินประเภทใด
 
ข้อ 27. คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ประกอบการ หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 28.สาเหตุที่คนเราต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเกิดขึ้นมาจากสาเหตุในข้อใด
 
ข้อ 29.หน่วยงานในข้อใดที่มีหน้าที่ผลิตธนบัตร
 
ข้อ 30.สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้ความช่วยเหลือธุรกิจโดยตรง แต่ให้ความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานอื่น
 
ข้อ 31. แบงค์สยามกัมมาจล จำกัด คือธนาคารใดในปัจจุบัน
 
ข้อ 32.ธนาคารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คือธนาคารใด
 
ข้อ 33.การฝากเงินประเภทใดที่ทำการเบิก - ถอน โดยใช้เช็ค
 
ข้อ 34.ถ้าเป็นการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจมักใช้บริการประเภทใดจากธนาคารพาณิชย์
 
ข้อ 35.ธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับสถาบันใด
 
ข้อ 36.Central Bank คือข้อใด
 
ข้อ 37. Exim Bank คือธนาคารใด
 
ข้อ 38.ธนาคารใดที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บออม และใช้จ่ายอย่างถูกวิธี
 
ข้อ 39.ข้อใดที่มีความหมายของความเสี่ยง
 
ข้อ 40. การประกันภัยแบบใดที่กฎหมายบังคับให้ประชาชนต้องมี
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.