แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    ประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
| ทดสอบ 7,725 คน | แบ่งเป็น 4 เกรด
33K

แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ

ทำแบบทดสอบ 7,725 คน | เกรด A 19 คน | คิดเป็น 0.25%   
แบบประเมิน ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
        แบบทดสอบการประเมินตนเองก่อนการเริ่มต้นธุรกิจชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ ทั้งนี้ผลที่ได้จากแบบทดสอบไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ว่าท่านควรหรือไม่ควรที่จะประกอบธุรกิจ
        แบบทดสอบจะประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ซึ่งแต่ละคำถามจะประกอบไปด้วยตัวเลือก 5 ข้อ โดยคำถามในแบบทดสอบนี้ ไม่มีตัวเลือกที่ถูกหรือผิด ดังนั้นขอให้ท่านตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และตอบคำถามทุกข้อเหมือนเป็นคำถามข้อใหม่
        การตอบคำถาม หากท่านเห็นด้วยกับคำถาม ให้เลือกตอบในแนวทางขวามือ (ใช่) และหากท่านไม่เห็นด้วยกับคำถาม ให้เลือกตอบในแนวทางซ้ายมือ (ไม่ใช่)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ ศิรินภา จามรมาน หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       ชื่อ - สกุล*
E-mail         
*
       โทร.สนใจอาชีพ
ข้อ 1.คนที่ร่วมทำงานกับท่าน เห็นว่าท่านเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมด้วย
 
ข้อ 2.เมื่อมีงานที่ท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามทำให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน
 
ข้อ 3.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดี
 
ข้อ 4.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความกระตือรือล้น
 
ข้อ 5.ท่านชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือชอบทำงานเป็นทีม
 
ข้อ 6.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
 
ข้อ 7.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 
ข้อ 8.ท่านมักจะทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จล่าช้า
 
ข้อ 9.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรู้รายได้ที่แน่นอน
 
ข้อ 10.ท่านชอบทำงานกับเครื่องจักรมากกว่างานที่ต้องพบปะผู้คน
 
ข้อ 11.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถสูงในหลายๆด้าน
 
ข้อ 12.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไม่กล้าลงทุน
 
ข้อ 13.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้
 
ข้อ 14.ท่านมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำจะประสบความสำเร็จ
 
ข้อ 15.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
ข้อ 16.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้คน
 
ข้อ 17.ท่านมักจะทำงานตามแผนที่วางไว้ให้สำเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง
 
ข้อ 18.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะต้องเสียเวลามาก
 
ข้อ 19.เมื่อพบกับงานที่ยากท่านมักเกิดความท้อแท้
 
ข้อ 20.ท่านไม่สามารถทำงานในภาวะที่ถูกกดดัน
 
ข้อ 21.เมื่อท่านซื้อสินค้า ท่านชอบต่อรองราคา
 
ข้อ 22.ท่านสามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้
 
ข้อ 23.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย
 
ข้อ 24.ท่านมักทำงานเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 
ข้อ 25.ท่านสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้เมื่อท่านต้องการ
 
ข้อ 26.ท่าานคิดว่า การทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความล่าช้า
 
ข้อ 27.ท่านคิดว่าการพูดให้ผู้อื่นคล้อยตามเป็นเรื่องที่ยาก
 
ข้อ 28.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า
 
ข้อ 29.ท่านไม่ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 
ข้อ 30.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ
 
ข้อ 31.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่างถูกต้อง
 
ข้อ 32.ท่านพร้อมที่จะเสี่ยงขณะที่ผู้อื่นลังเล
 
ข้อ 33.ท่านมักเป็นผู้คิดริเริ่มวางแผนโครงการต่างๆเสมอ
 
ข้อ 34.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่
 
ข้อ 35.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ
 
ข้อ 36.ท่านมักให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนท่านในเรื่องต่างๆบ่อยๆ
 
ข้อ 37.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นๆ
 
ข้อ 38.ท่านจะเลือกทำธุรกิจที่มีรายได้มั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต
 
ข้อ 39.เมื่อท่านตื่นนอนในตอนเช้าท่านมักจะรู้สึกอ่อนเพลีย
 
ข้อ 40.ท่านจะขาดความมั่นใจเมื่อมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านในทางที่ไม่ดี
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ