แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ
| ทำแบบทดสอบ 36,794 คน | แยกเป็น 4 ประเภท
263K

แบบทดสอบ ความถนัดทางอาชีพ

ทำแบบทดสอบ 36,794 คน
แบบทดสอบ ความถนัดทางอาชีพ
        แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพฉบับนี้ทำขึ้นโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
       ผลของการทดสอบจะสามารถทำให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่านหรือลักษณะนิสัยหรือความรับผิดชอบของท่านและทราบถึงความถนัด หรือความสามารถหรือพรสวรรค์ของท่าน ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ | 303 อาชีพอิสระ | ตัวอย่างแผนธุรกิจ
        ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มีทั้งหมด 18 ข้อ ซึ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นความถนัดทางอาชีพ 3 ด้านคือความถนัดด้านข้อมูล, ความถนัดด้านบุคคลและความถนัดด้านเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเองตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทำได้ อีกแบบหนึ่ง
        ขอขอบพระคุณ คุณฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผู้จัดทำและผู้ร่วมแบ่งปัน
       ชื่อ - สกุล*
E-mail       
*
       ประเภทธุรกิจ  ชื่อธุรกิจ

คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ ในแต่ละข้อต้องเลือกไม่ซ้ำกัน
 
ข้อ 1.เมื่อคุณรู้สึกเหงาคุณต้องการอะไร
 
ข้อ 2.หากคุณจะสร้างภาพยนต์หน้าที่ใดที่คุณต้องการจะทำ
 
ข้อ 3.กิจกรรมใดที่คุณชอบทำเกี่ยวกับดนตรี
 
ข้อ 4.คุณทำรายงานส่งอาจารย์
 
ข้อ 5.คุณชอบนวนิยายประเภทใด
 
ข้อ 6.คุณอยากจะเป็นหัวหน้างานแบบไหน
 
ข้อ 7.คุณมีวิธีเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไร
 
ข้อ 8.คุณชอบวิชาอะไร
 
ข้อ 9.ถ้าคุณเป็นครูพละศึกษาคุณจะเป็นครูพละศึกษาแบบไหน
 
ข้อ 10.คุณเล่นกีฬาอะไร เพราะอะไร
 
ข้อ 11.งานอดิเรกของคุณคือ
 
ข้อ 12.ถ้าจะทำการค้าขายคุณมีเทคนิคการขายอย่างไร
 
ข้อ 13.ถ้าคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์คุณจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แบบไหน
 
ข้อ 14.คุณต้องการทำหน้าที่อะไร
 
ข้อ 15.คุณต้องการทำหน้าที่อะไร
 
ข้อ 16.คุณหาข้อมูลการไปเที่ยวต่างประเทศจากไหน
 
ข้อ 17.ถ้าคุณเป็นนักข่าวคุณต้องการทำข่าวประเภทไหน
 
ข้อ 18.ถ้าคุณทำธุรกิจกับเพื่อนคุณต้องการทำหน้าที่ไหน
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ