แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
| ทดสอบ 317 คน | ผ่าน 206 คน | คิดเป็น 64.98%
8.5K

แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง

ทำแบบทดสอบ 317 คน | ผ่าน 206 คน | คิดเป็น 64.98%
แบบทดสอบ เศรษฐกิจพอเพียง
        แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
        แบบทดสอบนี้ จะช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญทำให้ท่านรู้ว่า ตนเองนั้น เข้าใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มากน้อยอย่างไร
       ชื่อ - สกุล*
E-mail          
*
       โทร.สนใจอาชีพ
 
ข้อ 1.การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
 
ข้อ 2.จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
 
ข้อ 3.สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อ 4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
 
ข้อ 5.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
 
ข้อ 6.ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
 
ข้อ 7.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อ 8.แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
 
ข้อ 9.หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อ 10. ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
 
ข้อ 11. ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
 
ข้อ 12.การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
 
ข้อ 13.คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
 
ข้อ 14.แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
 
ข้อ 15.ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ มีการดำเนินชีวิตแบบใด
 
ข้อ 16.การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ มีขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดใด
 
ข้อ 17.เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
 
ข้อ 18.ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
 
ข้อ 19.หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
 
ข้อ 20. พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 
ข้อ 21. ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ในระดับใด
 
ข้อ 22.การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
 
ข้อ 23. ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
 
ข้อ 24.การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
 
ข้อ 25.เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
 
ข้อ 26.ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
 
ข้อ 27. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
 
ข้อ 28.การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
 
ข้อ 29.ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
 
ข้อ 30. การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
 
ข้อ 31. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากที่สุด
 
ข้อ 32.การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ควรปฏิบัติตนอย่างไร
 
ข้อ 33.การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการอย่างไร
 
ข้อ 34.การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร
 
ข้อ 35.การที่จะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร
 
ข้อ 36.การประกอบอาชีพใดเป็นการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมที่สุด
 
ข้อ 37. การประกอบอาชีพใดเป็นการขาดหลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อ 38. ความมีเหตุมีผล เป็นความพอเพียงทางด้านใด
 
ข้อ 39.การตั้งมั่นในธรรม หมายความว่าอย่างไร
 
ข้อ 40. ความพอเพียงในจิตใจ หมายความว่าอย่างไร
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.