หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร
473
อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร
ประวัติการศึกษา  
 • ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
ประสบการณ์การทำงาน  
 • วิศวกรโครงการ บริษัทในเครือ เซ็กโก้
 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท ชุ้นจิวเวลรี่ จำกัด
 • ผู้จัดการโรงงาน บ.เมโทรโพรีสแทน จิวเวลเลอรี่ เมนูแฟคทูริ่ง จำกัด
 • ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริม TPM บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานผลิต บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
 • เลขานุการ สมาคมไทยทีพีเอ็ม 
 • วิทยากรและที่ปรึกษา บริษัทบิ๊กคิวเทรนนิ่ง จำกัด
 
หลักสูตรที่สอน
 • เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools)
 • การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
 • เทคนิคการลดต้นทุนและความสูญเปล่า 7+1 ประการ(Cost Reduction and 7+1 Wastes)
 • การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
 • ไคเซ็น และระบบป้องกันความผิดพลาด  (Kaizen and Poka Yoke/Error Proofing)
 • การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS) ในองค์กร
 • ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Kaizen for Productivity Improvement)
 • กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ  Quality Control Circle (QCC)
 • เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA
 • การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity Improvement
 • 8D Report and Why-Why Analysis Technique
 • การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
 • การปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบป้องกันความผิดพลาด  (Poka Yoke Error Proofing)
 • การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM)
 • การบำรุงรักษาตามวางแผน Planned Maintenance (PM)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM)
 • การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance (QM)
 • การจัดการเครื่องจักรช่วงเริ่มต้น Early Equipment Management (EM)
 • การจัดการด้านความปลอดภัย Safety / Environment
 • การปรับปรุงสำนักงาน Office Improvement
 • การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ Education / Training
 
1
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.