หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.เอื้องพร แว่นแก้ว
1.6K
อ.เอื้องพร แว่นแก้ว
เกี่ยวกับวิทยากร
วิทยากรเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
 
ประวัติการทำงาน
 • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Safety Officer บริษัท เฮิกซ์ ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง บริษัท Amcor Container Packging Co.,Ltd
 • Safety Managerบริษัท วอร์เนอแลมเบิท (ประเทศไทย) จำกัด
 • Risk And Loss Control Managerม Royal Orchid Sheraton Hotel And Tower
 • วิทยากรอิสระ
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
ประสบการณ์
 • ประวัติการฝึกอบรม, ดูงาน
  • เวชศาสตร์แรงงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • การอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยและการบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  • NFPA 101-2000 Life Safety Code วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  • Fire Brigade training Incipient and Interior Structure สถานีดับเพลิงบางรัก
  • Advance Fire Chief and Rescue Training Incipient สถานีดับเพลิงบางรัก
  • Fire Safety Officer วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  • Boiler Operation for 36 hours - Technology Promotion Association (Thailand)
  • Electric safety program - North-Chiang Mai Univercity
  • Business Continuity Management and Planning - Thai-Australian Technological Services
  • Life Saving and Water Rescue Training - The Marine Police Division
  • International Hotel Security Manager Course - International Hotel Security
  • วิทยากรแกนนำด้านเอดส์ในสถานประกอบการ - Thailand Business Coalition on AIDS
  • กฎหมายใหม่เพื่อความปลอดภัยในการใช้น้ำมัน บริษัท คิด เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยากรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
  • ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
  • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร - สำนักความปลอดภัยและแรงงาน
  • พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
  • การตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน - Moody International (Thailand)
  • การสัมมนาบทบาทของวิทยากรตามมาตรฐาน ISO - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
  • บุคคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
  • แนวการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยปฏิบัติ - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
  • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
 
ประสบการณ์ด้านวิทยากร (บางส่วน)
 • วิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร, หัวหน้างาน
 • วิทยากรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิทยากรอบรมหลักสูตร First Aid & CPR
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในกิจการโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร สถานบันเทิง
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรการประเมินการเสี่ยง
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรการทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส.
 
องค์กรที่เชิญไปบรรยาย (บางส่วน)
 • บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยามเมทัล จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิวเทรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ฟิชเชอร์ แอนด์ พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เวสท์ แมแนจเม้นท์ สยาม จำกัด
 • บริษัท ดานิลี่ จำกัด
 • บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไททั่น-วีเอ็นเอส ออโต้ โลจิสติกส์ จำกัด
 • บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด
 
หลักสูตรที่บรรยายประจำ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้า และระดับบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค และระดับเทคนิคขั้นสูง
 • คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ
 • หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน กับสารเคมีอันตราย
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า
 • หลักสูตรการประเมินการเสี่ยง
 • หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกในการทำงาน
 • หลักสูตรการทำงานอย่างปลอดภัยโดยใช้ 5 ส. และ BBS
 • หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัย
 • หลักสูตรการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • หลักสูตร พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และกฎมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 • หลักสูตรการจัดทำคู่มือและข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน
 • หลักสูตรการจัดทำระบบการรายงาน สอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในกิจการโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร สถานบันเทิง
 • หลักสูตร KYT
 • หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JOB SAFETY ANALYSIS
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อมแก๊สและออกซิเจน
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.