ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์
 
การศึกษา
 • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. (International Hotel Management), University of Surrey, U.K.
 
การฝึกอบรม
 • Certificate of Achievement "Centara Management Development Program", Swiss College of Hospitality Management Lenk (SHML), Switzerland.
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นมบ. รุ่น14) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • Training course “Opera Property Management System”. Certificate issued by Micros-Fidelio (Thailand) Co.,Ltd.
 • ISO 9001:2000 Internal Auditor Training Course.
 • KPI and ISO 9001: 2000 Requirement Training Course.
 • Interpretation of ISO 9001: 2008 Requirements Training Course
 • Interpretation of ISO 9001: 2015 Requirements Training Course
 
ประวัติการทำงาน
 • หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (2540 – 2542, 2544 – 2546, 2553 – 2555)
 • กรรมการตัดสินรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2547 และ 2549 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่นๆ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2551, 2555, 2559)
 • กรรมการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2553)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2556 - 2557)
 
ผลงานทางวิชาการ
 • ชื่อหนังสือ : การโรงแรมเบื้องต้น ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ : 6/2551 จุดเด่นของหนังสือ มีเนื้อหาในขอบเขตที่ทำให้เข้าใจภาพรวมของการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบแผนเฉพาะตัว โดยกล่าวถึงวิวัฒนาการ ประเภทโรงแรม โครงสร้างและการดำเนินงานแผนกสำคัญ รูปแบบการจัดการ และในฐานะองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
เอกสารการสอนและงานวิจัย
 • เอกสารการสอน : หน่วยที่ 7 การส่งเสริมการตลาด: การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ในชุดวิชา กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544)
 • งานวิจัยโครงการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี เสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2548)งานวิจัย “โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว (ระยะที่ 1 ) ของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว” โดยภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผู้ร่วมวิจัย – 2549)