ดร.บังอร เกียรติธนากร
 
ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) ​
 • ที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
การศึกษา​
 • ป.เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏิบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ประสบการณ์
 • หัวข้อโครงร่าง/การค้นคว้าแบบอิสระ การพัฒนาน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง (The Development of Aromatic Volatile Oil as Cosmetic Ingredients)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) ศ.ดร.จีรเดช มโนสร้อย
  • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) Prof.Dr. Masahiko Abe
 • 2559 คณาอาจารย์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ(ปี 2559)Kasetsart University
  • หลักสูตร การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
  • หลักสูตร การจัดการธุรกิจความงามฯ (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)