อ.อัญชลี มณีท่าโพธิ์
 
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) วิทยาลัยการค้า
 • ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต) สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เกียรติประวัติ
 • นายก สมาคมสํานักงานบัญชีไทยวาระ ปี 2562 - 2564
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพด้านการทําบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563
 • กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก คณะกรรมการสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย วาระปี 2562 - 2564
 • วิทยากรร่วมพิเศษ ในนามสมาคมสํานักงานบัญชีไทยร่วมกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/ Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตั้งแต่ปี 2560 - 2562 (ปัจจุบัน)
  • ปี 2560 กิจกรรม “การส่งเสริมการทําบัญชีให้ถูกต้อง” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 1,600 รายทั่วประเทศ
  • ปี 2561 กิจกรรม “เสริมสร้างสมรรถนะทางบัญชี” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 2,000 ราย ทั่วประเทศ
  • ปี 2562 กิจกรรม “SMEs ไทยยังยื่นได้ด้วยบัญชีเดียว ” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 2,300 ราย ทั่วประเทศ และกิจกรรมเพื่อสํานักงานบัญชี “การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ให้บริการด้านบัญชี” (Service Provider) 250 รายทั่วประเทศ
 • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 5 ชื่อ เบจมาภรณ์
 • คณะทํางานร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ก 20/2548 )
งานปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอ็ม.บิส จํากัด
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรพิเศษ ด้านบัญชี ภาษี วางระบบบัญชี
 • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านผู้ทําบัญชี ( ประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี ) หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีวางแผนภาษีอากร
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน
 • ที่ปรึกษาวางระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์
 • 2558 - 2560 ที่ปรึกษาวางระบบงานด้านบัญชี ไทย-ลาว บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จํากัด (จดทะเบียนนิติบุคคลใน สปป.ลาว) ระยะเวลา 2 ปี
 • 2555 - 2558 ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน : บริษัท มหทุนเช่าสินเชื่อ จํากัด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว (นิติบุคคล สปป.ลาว) ระยะเวลา 3 ปี
 • 2538 - 2547 เอกชน : กรรมการบริหาร บริษัทเอกชน “ศิริสินกรุ๊ป” รับผิดชอบด้าน บัญชี การเงิน บุคคลและกฎหมายธุรกิจการค้าชายแดน ไทย ลาว ประเภท ธุรกิจคอนซูมเมอร์โปรดักส์ธุรกิจก่อสร้าง ทําถนน ธุรกิจเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ระยะเวลา 9 ปี
 • 2521 - 2538 รัฐวิสาหกิจ : หัวหน้ากองบัญชีสํานักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระยะเวลา 17 ปี
การอบรมและสัมมนา
 • การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทําบัญชี ทุกๆ ปี ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีที่ 94/5/2560
 • สัมมนาหลักสูตร “การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ” โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • สัมมนาหลักสูตร “การบริหารการเงินและงบประมาณ” โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สัมมนาโครงการอบรมศึกษาต่อทางธุรกิจ หลักสูตร “การสัมมนาการจัดการทํางบการเงินของรัฐวิสาหกิจ” โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์