หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษารัฐ, มหาวิทยาลัยของรัฐ
2.5K
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
SMEs
องค์กร ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
Organization Academic Service Center, Dhurakij Pundit University
รายละเอียด หน่วยงานในสถาบันการศึกษาที่ให้บริการวิชาการด้านที่ปรึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์กร แก่องค์กรภายนอกและบุคคลทั่วไป

ศูนย์วิทยบริการ (Academic Services Center) แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่องค์กร และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีวัตถุกระสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการด้านการให้     คำปรึกษา การวิจัย การบริหารโครงการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์วิทยบริการมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่และพัฒนาวิชาการที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและวิทยากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์จากทั้งภาครัฐ และเอกชน
 
วิสัยทัศน์: เป็นสถาบันการศึกษาผู้นำในด้านการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการและการจัดโครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
 
ภารกิจ: จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านการบริหาร องค์กร และการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
 
Motto: "If it's worth doing, it's worth overdoing"
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ตั้ง 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 551
โทรสาร 02-5800056
อีเมล์ katanchalee.val@dpu.ac.th
busisver@dpu.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/busisver
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 2,535 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด