หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษารัฐ, มหาวิทยาลัยของรัฐ
2.9K
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
Organization Kamphaeng Phet Rajabhat University
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaengphet Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516
 
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (กรมการฝึกหัดครู) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนปี พ.ศ. 2516 กรมการฝึกหัดครูมีแผนการขยายการฝึกหัดครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศ กำหนดให้วิทยาลัยครูรับผิดชอบผลิตครูเขตละ 2 จังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ 2515 คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชร โดยใช้ที่ดิน สาธารณะทุ่งคอกวัวจำนวน 1,000 ไร่ และชื้อที่ดินเพิ่มเติมพื้นที่อีกส่วนหนึ่งราษฎรยกที่ดิน ให้เพื่อสาธารณะจะเชื่อมต่อถึงลำน้ำปิงจำนวน 420 ไร่ ปี 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชรโดยสถาปนาขึ้นเมื่อ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากถนนพหลโยธิน 8 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา
 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน มุ่งสร้างศักยภาพ ให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา มุ่งพัฒนาท้องถิ่นผลิตกำลังคน ที่มีความรู้ความสามารถและ มีคุณธรรมโดยเน้นที่จิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ
 
ที่ตั้ง 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมื่องกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 05-5706555
โทรสาร 05-5706518
อีเมล์ ictkpru@windowslive.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/kprupr
Youtube 
www.youtube.com/user/kpruchannel
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 2,891 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด