หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
11K
3
10
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
Organization The MaeHongSon Chamber of Commerce
รายละเอียด วิสัยทัศน์ (Vision) ส่งเสริมการค้า  พัฒนาเศรษฐกิจ  สร้างคุณค่าชีวิต  คือภารกิจหอการค้า

พันธกิจ (Mission)    
  1. ผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
  2. ส่งเสริมการมีส่วนรวมของภาคประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
  3. มุ่งมั่งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมภิบาลของนักธุรกิจ
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในสถานที่ประกอบการ
  5. สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก
  6. สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
นายธนิต ไทยตรง ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5368-1242, 08-1724-3502

นายปรีชา นิลอุดมศักดิ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5362-0160-3, 086-915-1999

นางสาวอภิญญา วนวาสิ (พี่น้อง) ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 08-4741-7764

นายธนานันต์ เงินยางแดง (บาส) เลขานุการหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 08-1961-9674

ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ชั้น 2 ถนน ขุนลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5362-0316, 084-7417764
โทรสาร 0-5362-0316
อีเมล์ maehongsonpcc1@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 11,420 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด