หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
6.7K
2
115
3.5K
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ  
Organization THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
รายละเอียด
หอการค้าจังหวัดนับว่าเป็นสถาบันนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด เป็นสถาบันหนึ่งอันเปรียบเสมือนแกนกลางที่สำคัญของนักธุรกิจในจังหวัดเป็นที่รวมของบรรดาพ่อค้าผู้ประกอบการวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งมี จุดหมายเดียวกันคือ การประกอบวิสาหกิจการค้า การเงิน การอุตสาหกรรมและ การเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิสาหกิจดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังดำเนินการเป็นสถาบัน หรือตัวแทนที่มีบทบาทและอำนาจในการเจรจาต่อรองทำความตกลงทางการค้า อันเป็นการรักษาประโยชน์ทางการค้าร่วมกันของจังหวัดและมีหน้าที่ส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นแหล่งรวมพลังพ่อค้าให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความสำนึกในคุณค่าของตัวเองที่มีต่อสังคม ลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยเสียสละให้ส่วนรวมซึ่งเป็นพื้นฐานอันหนึ่งของความเจริญ ก้าวหน้าก่อให้เกิดความมั่นคงในชาติ 

หอการค้าจังหวัดสามารถจะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและประเทศชาติ ได้เป็นอย่างดีเพราะหอการค้าจังหวัดมีสมาชิกที่ประกอบวิสาหกิจทุกสาขาอาชีพจากทุกอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านภายในเขตจังหวัดซึ่งถ้าสามารถรวบรวมข้อมูลสถิติ ข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นำมาร่วมกันพิจารณาเพื่อหาทางช่วยเหลือ แก้ไขและหาข้อยุติในอันที่จะ ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ภายในท้องถิ่นนั้น ๆก็จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น หอการค้าจังหวัดเป็นสถาบันเอกชนในท้องถิ่นที่สามารถแบ่งเบาภาระ ความรับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจจากภาครัฐบาลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถส่งเสริมจัดตั้งได้ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร และส่งเสริมให้สามารถดำเนินการกิจการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 
นอกจากจะเป็นการพัฒนาจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดแล้ว ยังสามารถรวมพลังกันร่วมกับหอการค้าไทยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วย หอการค้าจังหวัด เป็นองค์กรสำคัญของสถาบันธุรกิจเอกชนที่ต้องส่งเสริมให้มี การจัดตั้งให้ได้ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อความเป็นปึกแผ่นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์หลักที่จะให้หอการค้าจังหวัด เป็นสถาบัน ภาคเอกชนร่วมมือกับรัฐบาลในอันที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีส่วนช่วยในการเป็นแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดและมีบทบาทในการกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นและจังหวัด ตลอดจนอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกของหอการค้าจังหวัด
 
ที่ตั้ง 310/90 อาคารกรอ.จังหวัดชัยภูมิ ถ.นนทนาคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1511, 089-7171007
โทรสาร 0-4481-7770
อีเมล์ 811511@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 115 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,653 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด