หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
11K
6
63
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
SMEs
NEWS
องค์กร หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด
  1. เป็นผู้นำในการประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. รวมรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถด้านธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  4. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มโอกาสให้กับสมาชิก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจรองรับการขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  5. เป็นต้นแบบองค์กรที่มีการบริหารการจัดการยอดเยี่ยม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และรณรงค์ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจสีขาว

ชื่อผู้ติดต่อ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้ง 1818 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-296121-3
โทรสาร 044-296124
อีเมล์ info@ncc.or.th
infonccor@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 63 คะแนน
มีผู้เข้าชม 11,283 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด