หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
30K
13
6
บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด 
Organization Aimphan Press Co.,LTD
รายละเอียด
จากประสบการณ์ในงานด้านการสอนของ อ. โสภณ เสือพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ทำให้ทราบถึงปัญหาการศึกษาในยุคนั้น การจัดการการศึกษาขาดแคลนวัสดุตำราเรียน สื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษา จากความตั้งใจในการเขียนตำราเรียนเล่มแรกคือ วิชาความปลอดภัย
 
ในยุคนั้นยังไม่มีสำนักพิมพ์เป็นของตนเอง ยังไม่มีบุคลากรทุกอย่างต้องดำเนินการด้วยตนเองด้วยวิสัยทัศน ที่กว้างไกล ในปี พ.ศ.2534 จึงได้จัดตั้งสำนักงานขึ้น และขอจดทะเบียนเป็นบริษัทโดยใช้ชื่อว่า บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การผลิตตำราเรียนไม่ง่ายอย่างที่คิดมีอุปสรรค และปัญหามากมาย ทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และยังขาดเทคนิค เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการ ทำงานที่ทุ่มเท

ความพยายามที่จะเสริมสร้างคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ และจากการได้รับการสนับสนุน จากทุก ๆ ท่านปัจจุบันบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ได้เติบโตและขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้
 1. สำนักงานฝ่ายวิชาการ
 2. สำนักงานฝ่ายการตลาด
 3. สำนักงานฝ่านผลิตและจัดส่ง
สำนักงานฝ่ายวิชาการตั้งอยู่เลขที่ 87/122 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นสำนักงานที่เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการของบริษัท และเป็นสถานที่รวมสื่อการเรียนรู้ทุกประเภท ของบริษัท ผู้สนใจสามารถใช้บริโภค และสอบถามรายละเอียดได้ทุกวัน
 
สำนักงานฝ่ายการตลาด,สำนักงานฝ่ายผลิตและจัดส่งมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เศษ ตั้งอยู่เลขที่ 69/104 หมู่ 1 ซอยพระแม่การุณย์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กระบวนการผลิตหนังสือของสำนักพิมพ์เอมพันธ์ ได้เริ่มต้นจาก.สำนักงานฝ่ายวิชาการด้วยการประสานงานของผู้เขียน,ผู้ตรวจ,บรรณาธิการ แต่ละสาระการเรียนรู้
 
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการรับรองคุณสมบัติจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับการทำความเข้าใจของหลักสูตรอย่างถ่องแท้และมีความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อผู้เขียนส่งต้นฉบับ ให้กับสำนักพิมพ์ ก็เริ่มจัดทำต้นฉบับ โดยมอบให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย ดำเนินการ เช่น พิมพ์,จัดหน้า,วาดรูป, จัดทำอาร์ดเวิร์ก,พิสูจน์อักษร จนถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะส่งเข้า เครื่องปริ้นฟิล์มจากนั้นแผ่นฟิล์มจะถูกนำไปยังสำนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทำเป็นเพลทเตรียมพร้อมสำหรับ การพิมพ์ต่อไป ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยอยู่หลายขนาด เพื่อการผลิตหนังสือเรียนทุกชนิด
 
 1. ทั้งระบบ 4 สี , 2 สี สามารถรองรับงานพิมพ์ได้ทุกขนาดตามความเหมาะสมของแต่ละชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเสร็จจากกระบวนการพิมพ์ หนังสือจะถูกส่งไปยังเครื่องพับและเก็บเล่มการเข้าเล่ม หรือเข้าปกจัดทำได้ 2 วิธี คือ แบบเย็บเล่มด้วยลวดเย็บเหมาะสำหรับหนังสือที่ไม่หนามาก
 2. เข้าเล่มด้วยวิธีที่ไสสันกาวเหมาะสำหรับหนังสือเรียนที่มีขนาดหนา เพื่อทำให้หนังสือมีความทนทานไม่แตกแยกออกจากเล่ม 
   
ด้วยกระบวนการผลิตที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ทำให้บริษัทผลิตหนังสือที่มีคุณภาพในราคาถูก และทันต่อความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ หนังสือของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด มีหลากหลายสำหรับทุกระดับการเรียนรู้ โดยแรกเริ่มเราได้ดำเนินการผลิตตำราเรียนระดับอาชีวะศึกษา ทั้งระดับปวช.และปวส. ทั้งสายพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม หมวดวิชาพื้นฐาน ,หมวดวิชาชีพเฉพาะ,หมวดวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ จนปัจจุบันเรามีหนังสือมากกว่า 300 วิชา

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาล และเอกชน จากความสำเร็จและพัฒนาการผลิตหนังสือในระดับอาชีวะศึกษาบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ ได้ตระหนักว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรเริ่มต้นจากระดับฐานราก และตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 จึงทำให้บริษัทผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัยขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐการผลิตหนังสือระดับปฐมวัย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
 1. ระดับชั้นปีที่ 1
 2. ระดับชั้นปีที่ 2
 3. ระดับชั้นปีที่ 3
โดยมีหนังสือระดับชั้นละ 8 เล่ม หนังสือทุกเล่มเขียนตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากหนังสือดังกล่าวแล้วยังได้ผลิตแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ต่อไป เมื่อการจัดการเรียนรู้มีความต่อเนื่องและมีการจัดการบูรณาการณ์ บริษัทได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 2 ช่วงชั้น คือ 
 1. ช่วงชั้นที่ 1 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 2. ช่วงชั้นที่ 2 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่ตั้ง 87/122 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5891369, 02-9544818-20
โทรสาร 02-5802923
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 29,692 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 13 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด