หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
9.8K
50
หอการค้าจังหวัดนครพนม
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดนครพนม 
รายละเอียด
วัตถุประสงค์หอการค้าจังหวัดนครพนม
 1. ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจในเขตจังหวัดนครพนม เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัย เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการค้า และ เศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า การจัดแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการค้า
 2. รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
 3. ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่หอการค้าไทย และรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 4. ประสานงานในด้านการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ
 5. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และ สาธารณะสงเคราะห์
 6. ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นเจ้าหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครพนม
 1. ช่วยให้สมาชิกมีหูตากว้างไกลรอบรู้ความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด การค้า ข่าวสารในวงธุรกิจ และ เศรษฐกิจโดยรวม
 2. สมาชิกจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจ
 3. สมาชิกจะได้รับความเชื่อถือจากนักธุรกิจและบุคคลทั่วไป
 4. สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากหอการค้าในการเป็นปากเสียงแทนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 
 5. ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำปีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และฟังปาฐกถาพิเศษจากบุคคลชั้นนำ
 6. ได้รับข่าวสารและรายงานการประชุมรายเดือนของหอการค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 7. สมาชิกจะมีหอการค้าเป็นที่พึงในด้านต่างๆ เช่น
* การติดต่อกับหน่วยราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ คำสั่งใด (ของทางราชการ) ที่สมาชิกไม่เห็นด้วย
* การส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินเพื่อเศรษฐกิจ
* การให้คำปรึกษาหารือ ให้คำแนะนำแก่สมาชิก อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก
* การให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยแก่สมาชิก
 
ประโยชน์ทางอ้อม
 1. สมาชิกอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ที่เป็นตัวเงินโดยตรง แต่จะได้รับประโยชน์จากส่วนรวมที่ย้อนกลบมาสู่สมาชิก
 2. หอการค้า สามารถช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น 
 3. หอการค้า ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของท้องถิ่น หรือของจังหวัด และของประเทศชาติในที่สุด
 4. หอการค้า ก่อให้เกิดความร่วมมือประสานความสามัคคีระหว่างพ่อค้า นักธุรกิจในท้องถิ่นโดยเฉพาะในวงการ ธุรกิจการค้า
ประเภทและจำนวนหอการค้า
ตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ได้แบ่งประเภทของหอการค้าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 1. หอการค้าจังหวัด เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิสาหกิจในจังหวัดนั้นๆ ตั้งได้เพียงจังหวัดละหนึ่งหอ หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดต้องเป็นสมาชิกหอการค้าไทย นับแต่พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2509 ประกาศใช้จนถึงปัจจุบันมีหอการค้าจังหวัดจัดจั้งแล้ว จำนวน 75 หอ
 2. หอการค้าไทย หรืออีกนัยหนึ่งเป็นหอการค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งรวมของบรรดานักธุรกิจที่ประกอบวิสาหกิจในสาขาต่างๆ ดำเนินงานที่อยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของหอการค้าไทย
 3. หอการค้าต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยพ่อค้านักธุรกิจชาวต่างประเทศที่เข้ามาประกอบวิสาหกิจในประเทศไทย ปัจจุบันมีหอการค้าต่างประเทศ จำนวน 21 หอ
 4. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันทางการค้าที่เป็นศูนย์รวมของสมาคมการค้า และ หอการค้าต่างประเทศ
ที่ตั้ง 182/7 ถ.พินิจรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4250 2007, 08 8760 4462
โทรสาร 0-4250-2008
อีเมล์ nkp_cc@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -
Facebook 
www.facebook.com/NKP.Chamber
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 50 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,767 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด