หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
3.3K
3.5K
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ 
Organization THE ASSOCIATION OF DOMESTIC TRAVEL
รายละเอียด
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในความควบคุมดูแลของ
 สำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า ประจำกรุงเทพมหานคร
หมวดที่  1 ความทั่วไป
ข้อ  1  ชื่อของสมาคม : สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ” ใช้อักษรย่อว่า    “สทน.”   เขียนชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “THE ASSOCIATION  OF  DOMESTIC  TRAVEL”  เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “ดิ แอสโซซิเอชั่น ออฟ โดเมสติค ทราเวล” 
        ใช้ภาษาอังกฤษย่อว่า  “ADT”  คำว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
 
ข้อ  2  สำนักงานของสมาคม : ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 599/29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
         โทร. (662) 192-1924-9  โทรสาร. (662) 192-1951-2
ข้อ 3   ตราของสมาคม : มีเครื่องหมายเป็นรูปลูกโลก และมีรูปมือจับประสานกันอยู่ ทางด้านล่างของลูกโลก โดยรูปทั้ง 2 นี้ จะอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม
 
ที่ตั้ง 599/29 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-192-1924-6
โทรสาร 02-192-1951-2
อีเมล์ adtthai@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,277 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด