2.1K
8 กันยายน 2558
สสว. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด


สสว. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัดตั้งเป้าสร้าง 54 เครือข่ายทั่วประเทศเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 10,000 ราย หวังผลักดันเครือข่ายธุรกิจ SME เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อต่อยอดสู่ระดับประเทศ

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระยะเร่งด่วน ปี 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย SME (Cluster) และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่าย เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่

“ปัจจุบัน การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจหรือ Cluster นับเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพราะทำให้เกิดโอกาสในการสร้างความรู้จัก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมระหว่าง SMEs ในอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ สามารถต่อยอดเป็นสังคมหรือเครือข่ายที่มีพลังอำนาจในการต่อรอง และผลักดันให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้จึงเป็นการบูรณาการงานส่งเสริม SMEs อย่างเป็นรูปธรรม โดย สสว. ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ ขณะที่หน่วยร่วมดำเนินการจะเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติ” นางสาววิมลกานต์ กล่าว

การดำเนินงานจะเป็นการคัดเลือกกลุ่มเครือข่าย SME ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ทั้งในภาคการเกษตรแปรรูป ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคบริการ ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยหน่วยร่วมดำเนินการจะทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงดูแลกลุ่ม Cluster ในแต่ละพื้นที่ตามความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ด้วยปัจจัยด้านผลิตภาพ และการคิดค้นนวัตกรรม การรวมกันเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรม ทั้งผู้ผลิต ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจ หรือ “คลัสเตอร์” (Cluster)
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้สูงขึ้น

โดย สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 9 หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ SME รวม 54 เครือข่าย

ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 18 เครือข่าย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม17 เครือข่าย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7 เครือข่าย กรมส่งเสริมการเกษตร 6 เครือข่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2 เครือข่าย กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม หน่วยงานละ1 เครือข่าย ตัวอย่างเช่น กรมหม่อนไหม จะดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมไหมไทย ในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยแบบครบวงจร เป็นต้น

โดยแนวทางในการพัฒนากลุ่มเครือข่าย แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย อาทิ การสร้างระบบการบริหารงานเครือข่ายและสมาชิก การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายในลักษณะ Supply Chain เป็นต้น 2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โลจิสติกส์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มเครือข่าย เป็นต้น

“ภายใต้การดำเนินโครงการนี้ เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SME เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่าย ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10,000 ราย สร้างโอกาสทางการตลาดรวมถึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท” นางสาววิมลกานต์ กล่าว

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับความสามารถในด้านการผลิต นวัตกรรม การเชื่อมโยงและพัฒนาเพื่อสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมถึงบูรรณาการความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือยข่าย SMEs ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและแนวทางในการต่อยอดธุรกิจร่วมกันของผู้ประกอบการและเครือข่าย สสว. จึงกำหนดจะจัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิด

“ด้วยเครือข่าย... SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยนำร่องจัดสัมมนาพื้นที่แรกที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17 กันยายน 2558 และจะจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถติดต่อได้ที่โทร. 08-3823-9116 หรือติดตามข่าวสารได้ทาง facebook fanpage/เครือข่ายSMEใน18กลุ่มจังหวัด

อ้างอิงจาก news.thaiquest.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ซิก้า อินโนเวชั่นแชร์ม..
1,209
เจ วอช ซิสเท็ม เปิดสาข..
862
เปิด 46 รายชื่อธุรกิจแ..
861
ล้ำสุด! ซื้อแฟรนไชส์ “..
736
แรงส่งท้ายปลายปี! ฮ็อบ..
701
ชีสซี่ฟรายจัดให้! เปิด..
664
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.