552
6 พฤศจิกายน 2563
สวทช.จับมือ สกสว.-วช.จัดโชว์สินค้านวัตกรรม SMEs หวังกระตุ้นใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ


 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและการโอนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 3)”

โดยมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้...ขายจริง” ผ่านกลไกการทำงานของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. และชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house วช. โดยการจัดสรรทุนวิจัยจาก สกสว.ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง
 
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เผยว่า โครงการนี้มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการสนับสนุนทุนวิจัยด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจและการใช้แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และผลักดันสินค้าจากผลงานวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและจำหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์

รวมถึงสนับสนุนให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs ทำให้ได้ประสบการณ์การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวนโยบายที่ สกสว.มุ่งหวังให้งานวิจัยและพัฒนาเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นและสร้างความแตกต่างของสินค้าในตลาดทั้งใน และต่างประเทศ


 
ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระบุว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช.ได้ร่วมกับ สกสว.ในการดำเนินงานภายใต้โครงการนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่ง สวทช.ได้มุ่งเน้นในการสนับสนุนงานวิจัยและสนับสนุนให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ภาคอุตสาหกรรมจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs โดยในงานนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินงานมาร่วมจัดแสดง 110 โครงการ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามากกว่า 135 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 88 ราย โดยมีการทำงานเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้า โดยในปีนี้ สวทช.ยังได้ร่วมมือกับ สกสว. และ วช.ดำเนินงานในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในกลุ่มอาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ


 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ วช. เผยว่า วช.มีความยินดีที่จะร่วมดำเนินการในโครงการนี้ เนื่องจากเป็นการดีที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยจะร่วมกับ สวทช. และ สกสว.ในการบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อผลักดันงานวิจัยที่เกิดขึ้นให้สามารถจัดจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ โดยในโครงการนี้มีรูปแบบทุนวิจัย 2 รูปแบบ

คือ 1) กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสินค้านวัตกรรม และ 2) กลุ่มการวิจัยในระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตในระดับอัปสเกล เพราะเมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แล้วยังคงต้องศึกษาด้านต่างๆ ในเชิงลึกยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์สารชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตระดับอัปสเกล เป็นต้น เพื่อให้โครงการรองรับความต้องการของผู้ประกอบการได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ได้ดี
 
ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “กว่าจะได้งานวิจัยที่พร้อมจะขายจริงในเชิงพาณิชย์” โดย คุณชณา วสุวัต (บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด) คุณสรัลภัค จิรโรจน์วัฒน (บริษัท บี-สไมล์ จำกัด) และคุณวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัติกุล (บริษัท พรทิพย์พรีเมี่ยม จำกัด) ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้และแนวทางในการดำเนินธุรกิจจนประสบผลสำเร็จ

พร้อมทั้งได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมอาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง จาก “โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2” โดยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยจาก 110 โครงการ (จำนวน 135 ผลิตภัณฑ์) จาก 8 กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม อาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขนมหวาน และผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเวชสำอาง

 
สำหรับพิธีมอบรางวัล Innovative house awards 2020 และการประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยเด่นในแต่ละด้าน 12 รางวัล ประกอบด้วย
 • รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น คุณสุรวิชญ์ ทิพยารมณ์ (บริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด) คุณธนาวัฒน์ โพธิ์เผื่อนน้อย (บริษัท พี.พี.เอ็น.ฟู้ดส์ จำกัด) คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด) คุณสวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล (บริษัท ช.โปรเซสซิ่งฟู้ด จำกัด) และ คุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา (บริษัท โอเมก้า 3,6, 9 แอนด์ไลโคปีน จำกัด)
   
 • รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์เด่น ผลิตภัณฑ์เฝอพร้อมรับประทาน (บริษัท วินนา จำกัด) ออกแบบโดย ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ และคณะ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
   
 • รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ซุปก้อนทุเรียน (บริษัท พรทิพย์ พรีเมี่ยม จำกัด) วิจัยและพัฒนาโดย ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดมและคณะ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
   
 • รางวัลผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแซลมอนพร้อมรับประทาน (บริษัท พี.พี.เอ็น.ฟู้ดส์ จำกัด) วิจัยและพัฒนาโดย ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร (สาขาเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
   
 • รางวัลผลิตภัณฑ์แนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากจิ้งหรีด (บริษัท อินเซ็ค โปรตีน จำกัด) วิจัยและพัฒนาโดย ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม และคณะ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
   
 • รางวัลทีมวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.สุชาดา ไม้สนธิ์ และคณะ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
   
 • รางวัลทีมวิจัยสร้างสรรค์ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และคณะ (สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
   
 • รางวัล Popular Vote ผลิตภัณฑ์เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม (บริษัท ฟู้ด โคเวอรี่ จัดกัด) นายบดินทร์ เจริญพงศ์ชัย
ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อไปได้ทางชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house วช. 
โทร. 0-3410-6238 หรือ www.innovativehouse.org และเพจเฟซบุ๊ก Innovative house Shift & Go beyond Boundaries
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,203
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
926
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
723
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
722
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
653
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
612
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.