บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์
1.9K
3 นาที
24 ตุลาคม 2562
แผนธุรกิจสำหรับแฟรนไชส์ (Business Plan for Franchise) 


ก่อนที่จะเริ่มต้นหรือเมื่อธุรกิจเริ่มต้นแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ศักยภาพของตัวเราอย่างรอบคอบ เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ที่จะสร้างความพร้อมในการเริ่มต้น และก้าวเดินไปตามเป้าหมายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ความประมาทเพียงเล็กน้อย ส่งผลต่อการสูญเสียหรือความล้มเหลวที่ยากจะแก้ไข แผนธุรกิจ หรือ Business Plan ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจ แผนนี้เป็นผลสรุป กระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจ ที่เปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ 
 
คนส่วนใหญ่มักเปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจ เปรียบเหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องของการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จ หรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังด้วยเช่นกัน
 
หากใครคิดจะทำธุรกิจแฟรนไชส์ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอหลักการเขียนแผนธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อที่จะนำเอาไปเป็นแนวทางนำเสนอธุรกิจ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต 
 
1.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ภาพจาก bit.ly/2pPMIww

เป็นส่วนที่จะสรุปใจความสำคัญๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ในความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า ส่วนนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นส่วนแรกที่ผู้ร่วมลงทุนจะอ่านและจะต้องตัดสินใจจากส่วนนี้ว่า จะอ่านรายละเอียดในตัวแผนต่อหรือไม่ 
 
บทสรุปผู้บริหารจึงต้องชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญ ว่า ธุรกิจที่จะทำมีโอกาสจริงๆ ในตลาด และต้องชี้ให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการที่จะทำนั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดที่ว่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร 
 
บทสรุปผู้บริหารต้องเขียนให้เกิดความน่าเชื่อถือ และชวนให้ติดตามรายละเอียดที่อยู่ในแผนต่อไป ผู้เขียนแผนควรระลึกไว้เสมอว่า คุณภาพของบทสรุปผู้บริหารจะสะท้อนถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรให้เวลากับการเขียนส่วนนี้อย่างพิถีพิถัน
 
2.ประวัติและความเป็นมาของธุรกิจ 
 

ส่วนนี้คือการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในด้านรูปแบบการจัดตั้ง หรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดค้นและพัฒนาสินค้า/บริการ ที่ต้องการนำเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นของธุรกิจ ที่ต้องการให้เกิดในอนาคต
 
3.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจ
 
 
ขั้นตอนแรกของการจัดทำแผนธุรกิจ คือ การพยายามทำความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปัจจัยสำคัญๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขัน ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทำกำไร และความพร้อมในด้านต่างๆ ของกิจการ 
 
ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงานอันดับแรก ที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรกระทำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของกิจการ รวมถึงเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ข้อได้เปรียบกับคู่แข่ง แล้วสรุปเหตุผลว่า กิจการหรือธุรกิจของคุณดีอย่างไร ทำไมถึงต้องทำแฟรนไชส์
 
4.วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ 
 

ให้ระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจ ที่ต้องการได้รับในช่วงระยะเวลาของแผน ซึ่งโดยทั่วไปเป้าหมายทางธุรกิจ อาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลักษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายทางการจัดการ เป้าหมายทางการผลิต เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายการเติบโต (ขายแฟรนไชส์ เปิดสาขาเอง ผลิตสินค้าหลากหลาย)  
 
เป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และเป้าหมายระยะยาวที่นานกว่า 5 ปี เช่น ให้คุณระบุเป้าหมายการเติบโต จำนวนสาขาแฟรนไชส์ที่จะขยายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ภายใน 1-5 ปี วางเป้าหมายขยายสาขาให้ได้ 100-200 สาขา และภายใน 10 ปี วางเป้าหมายขยายสาขาไปในต่างประเทศ
 
5.แผนปฏิบัติการและดำเนินธุรกิจ 
 

เป็นการเขียนระบุขั้นตอนต่างๆ ในการทำงาน ที่จะนำพาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจ การปรับปรุง แผนการทำงาน แผนการสร้างร้านต้นแบบแฟรนไชส์ ใช้เวลากี่เดือน งบประมาณมากน้อยแค่ไหน แผนการตลาด 
 
กำหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมการตลาดไว้ล่วงหน้า รวมถึงกระบวนการ และวิธีการสร้างรายได้จากค่าสิทธิและอื่นๆ 
 
รวมถึงค่าใช้จ่าย และการลงทุน งบประมาณที่ต้องใช้ และแหล่งเงินทุนต่างๆ แผนการตลาดจึงเป็นการกำหนดกลยุทธ์ และวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มุ่งหวัง 
 
โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการตอบรับกับความเป็นไป และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในดำเนินธุรกิจ ทั้งภายนอกและภายในกิจการ
 
ต้องรู้ว่าลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร นำเสนอสินค้าหรือบริการอะไรให้กลุ่มเป้าหมาย ราคาเท่าไหร่ ขายอย่างไร มีวิธีการสร้างความพอใจให้ลูกค้าแบบไหนบ้าง รูปแบบการให้บริการเป็นอย่างไร ที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ทำอยู่ รวมถึงแผนการสนับสนุนแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 
สินค้าต้องซื้อจากไหน จัดส่งให้ หรือซื้อเอง ขั้นตอนการฝึกอบรมกี่วัน รวมถึงการจัดหาบุคลากรเข้ามาสนับสนุนด้วย มีการระบุเกี่ยวกับวิธีการให้สิทธิ ค่าสิทธิต่างๆ ที่จะเรียกเก็บกับแฟรนไชส์ซี เจ้าของแฟรนไชส์ต้องทำความเข้าใจ และศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะระบุลงไปในร่างแผนธุรกิจแฟรนไชส์ (แต่เปลี่ยนแปลงภายหลังได้)
 
ร่างแผนธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดี ย่อมจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางในการทำธุรกิจที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ตัดสินใจได้ว่า ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นควรจะร่วมลงทุนด้วยหรือไม่ 
 
สรุปก็คือ แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ เมื่ออ่านแล้วต้องเข้าใจง่าย บอกขั้นตอน วิธีการทำงาน วิธีการบริหารธุรกิจ บอกว่าเขาซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วจะได้อะไรจากเจ้าของแฟรนไชส์บ้าง ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ต้องเข้าใจแนวคิด และปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดในอนาคตด้วย และหนทางที่เตรียมการเพื่อไปสู่ความสำเร็จ
 
ที่สำคัญ แผนธุรกิจแฟรนไชส์ จะต้องระบุให้นักลงทุนได้ทราบในเรื่องเหล่านี้ด้วย เช่น สินค้าหรือบริการที่จะขาย, กลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง, จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการที่จะทำ, นโยบายการตลาด, วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต และตัวเลขทางการเงิน เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน จำนวนเงินที่จะลงทุน และกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้
 
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id: 
@thaifranchise
 

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
 

Franchise Tips
  1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  2. ประวัติและความเป็นมาของธุรกิจ 
  3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ธุรกิจ
  4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ 
  5. แผนปฏิบัติการและดำเนินธุรกิจ

ท่านใดสนใจอยากให้ร่างสัญญาแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise