แบบทดสอบ    แฟรนไชส์    แบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์
| ทดสอบ 28 คน | ผ่าน 11 คน | คิดเป็น 39.29%
7.5K
facebook
google plus

แบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์

ทำแบบทดสอบ 28 คน | ผ่าน 11 คน | คิดเป็น 39.29%
แบบประเมิน มาตรฐานแฟรนไชส์
        แบบประเมินธุรกิจชุดนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์และนำเสนอในลักษณะภาพรวม โดยไม่ระบุว่าเป็นบุคคลใด ทั้งนี้จะมีผลตอบกลับเพื่อเสนอข้อดีและข้อเสียให้ตามกระบวนการประเมินที่เป็นมาตรฐาน
** ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มประเมินตนเองนี้ต้องเป็น เจ้าของกิจการ / Franchisor เท่านั้น **
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท *
ชื่อผู้กรอกข้อมูล (เจ้าของกิจการ / Franchisor) *
E-mail *
อายุของธุรกิจตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง (ปี) (25xx)
ชื่อตรายี่ห้อ
ระยะเวลาของอายุของตรา (ประมาณ/ปี)
ท่านจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปี (25xx)
ปีที่ก่อตั้งบริษัท (25xx)
ปีที่ดำเนินงานด้านแฟรนไชส์ (25xx)
ปัจจุบันสาขาของท่าน มีจำนวนทั้งสิ้น (สาขา)
สาขาของแฟรนไชส์ซี จำนวน (สาขา)
สาขาที่ดำเนินการโดยบริษัท (สาขา)
เงื่อนไขการลงทุน
งบประมาณการลงทุนที่แฟรนไชส์ต้องใช้ทั้งสิ้นต่อ 1สาขา (บาท)
ปัจจุบันมีการเก็บค่าแฟรนไชส์แรกเข้า (ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น / บาท)
ค่าบริหาร Royalty Fee คิดเป็น % หรือบาทต่อเดือน
ค่าบริหารการตลาดคิดเป็น % หรือบาทต่อเดือน
พื้นที่ที่ต้องการสำหรับ 1 สาขา (ตารางเมตร)
อายุสัญญาแฟรนไชส์
ยอดขาย กำไร และค่าใช้จ่าย
ท่านมีการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนคาดการณ์ของร้านแฟรนไชส์ซี
 
ยอดกำไรประมาณการของร้านค้า 1 ร้านค้าต่อเดือน (บาท)
ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขา (บาท / เดือน)
ต้นทุนสินค้าของท่านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย (%)
อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ (ไม่รวมต้นทุนสินค้า) (%)
งบประมาณโฆษณา (%) ของยอดขาย
รายละเอียดแฟรนไชส์
ระยะเวลาการอบรมแฟรนไชส์ซี ก่อนเปิดสาขาได้จริงใช้เวลาทั้งสิ้น กี่วัน / สัปดาห์
ปัจจุบันมีพนักงานประจำรวมทุกสาขา (ประมาณ) คน
พนักงานประจำสาขา จำนวนเฉลี่ยสาขาละ (คน)
มีการอบรมการทำงานในพื้นที่จริง กี่วัน / สัปดาห์
พนักงานส่วนของสำนักงานกลาง (คน)


กรุณาเลือกคำตอบ ตามที่ท่านต้องการ (กรุณาตอบทุกข้อ)
A ไม่เห็นด้วย
B เห็นด้วยน้อย
C เห็นด้วยปานกลาง
D เห็นด้วยมาก
E เห็นด้วยมากที่สุด


ส่วนที่ 2 : ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ (Know-how) : KH
ข้อ 1.ท่านมีข้อมูลด้านความต้องการสินค้า หรือบริการของท่านในตลาดเป็นอย่างดี
ข้อ 2.การรับผู้สนใจดำเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์มีขั้นตอนการคัดเลือกพร้อม
ข้อ 3.ท่านได้ศึกษาวิธีการจัดการธุรกิจด้านแฟรนไชส์ลึกซึ้ง มั่นใจ
ข้อ 4.ท่านเข้าใจถึงคุณสมบัติพิเศษของสินค้าที่ท่านนำเสนอให้ลูกค้าเป็นอย่างดี
ข้อ 5.ท่านมีความเข้าใจระบบแฟรนไชส์เป็นอย่างดี
ข้อ 6.ท่านมีแผนธุรกิจแฟรนไชส์ และแผนการตลาดอย่างละเอียดแล้ว
ข้อ 7.ท่านเห็นด้วยกับการสร้างระบบแฟรนส์ให้เข้มแข็งก่อนที่จะขยายงานตามรูปแบบที่วางไว้
ข้อ 8.มีการผูกสัมพันธ์กับกลุ่มซัพพลายเออร์ เพื่อการบริหารวัตถุดิบไว้อย่างดี
ข้อ 9.มีการออกแบบลำดับขั้นตอนการรับสมัครแฟรนไชส์ให้เข้มแข็งก่อนที่จะขยายงานตามรูปแบบที่วางไว้
ข้อ 10.มีระบบการตรวจสอบคุณภาพได้ทุกขั้นตอน
ข้อ 11.ท่านเชื่อว่าระบบแฟรนไชส์ที่สมบูรณ์เป็นการจัดการธุรกิจที่ดี
ข้อ 12.สามารถกำหนดลักษณะของผู้เข้าร่วมโครงการแฟรนไชส์ได้ชัดเจน
ข้อ 13.มีความชำนาญในด้านการจัดและการดำเนินงาน
ข้อ 14.มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
ข้อ 15.มีแหล่งผลิตวัตถุดิบ
ข้อ 16.มีความรู้ด้านการตลาด
ข้อ 17.ขนาดตลาดใหญ่เพียงพอจะรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้
ข้อ 18.ท่านมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านนี้อย่างดี


ส่วนที่ 3 : การสร้างภาพพจน์องค์กร (Corporate Image) : CI
ข้อ 1.แฟรนไชส์ซีปัจจุบัน ไม่มีป้ญหาด้าน การยกเลิก การฟ้องร้อง
ข้อ 2.ท่านมีร้านต้นแบบที่สมบูรณ์
ข้อ 3.ธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านเป็นรูปแบบขยายงานกิจการอย่างมีรูปแบบชัดเจน
ข้อ 4.องค์กรของท่านมีโครงการการพัฒนาระบบแฟรนไชส์จริงจัง
ข้อ 5.ปัจจุบันในองค์กรมีการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างธุรกิจแฟรนไชส์
ข้อ 6.ธุรกิจของท่านมีการเสริมภาพลักษณ์ด้วยการโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ


ส่วนที่ 4 : อัตราการทำกำไรของธุรกิจ (Profitability) : PF
ข้อ 1.แผนการตลาดของท่านมีแผนรายรับ รายได้ต่างๆ จากโครงการแฟรนไชส์
ข้อ 2.แฟรนไชส์ซีของธุรกิจท่าน ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังพอใจกับธุรกิจและผลดำเนินการ
ข้อ 3.สามารถชี้แจงรายละเอียดในการลงทุน และระยะเวลาในการคืนทุนได้ชัดเจน


ส่วนที่ 5 : อัตราการทำกำไรของธุรกิจ (Profitability) : PF
ข้อ 1.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วไปรู้จักตราสินค้าของท่านมากกว่า 30%
ข้อ 2.ตราของท่านได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักดี
ข้อ 3.ท่านได้จดชื่อและเครื่องหมายทางการค้าแล้ว
ข้อ 4.ท่านมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และตราสินค้า
ข้อ 5.มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 6.มีการสร้างรูปแบบการส่งเสริมการขาย และโฆษณาสินค้า และตราสินค้า
ข้อ 7.ธุรกิจมีจุดเด่นในการนำเสนอที่ชัดเจน
ข้อ 8.ผลิตภัณฑ์ของท่านมีการกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบได้
ข้อ 9.ปัจจุบันสินค้าได้รับการยอมรับในตลาดเป็นที่รู้จัก
ข้อ 10.มีการนำเสนอเน้นจุดเด่นของสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งเห็นได้เด่นชัด


ส่วนที่ 6 : ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจ (Competition) : CT
ข้อ 1.สามารถกำหนดกลุ่มของคู่แข่งได้ชัดเจน
ข้อ 2.สินค้าของท่านได้รับความนิยมสูง
ข้อ 3.ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูง
ข้อ 4.ลูกค้าทั่วไปสามารถแยกแยะข้อแตกต่างที่เป็นจุดแข็งของธุรกิจระหว่างคู่แข่ง และธุรกิจของท่านเองได้
ข้อ 5.ธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจไม่มีคู่แข่งหรือมีน้อย
ข้อ 6.หาสินค้าทดแทน / ใช้แทนกับสินค้าของท่านได้ยาก


ส่วนที่ 7 : การจัดกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ (Target Market) : TM
ข้อ 1.ท่านมีความพร้อมในการขยายงานไปต่างประเทศ
ข้อ 2.สินค้ามีความจำเป็นต่อผู้บริโภค ต้องมีการใช้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
ข้อ 3.กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของธุรกิจกำหนดได้ชัดเจน
ข้อ 4.ท่านสามารถขยายรูปแบบธุรกิจออกจังหวัดต่างๆ


ส่วนที่ 8 : ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ (Business Character) : BC
ข้อ 1.ท่านคิดว่าการจัดการของธุรกิจของท่าน บริหารงานได้สะดวก เหมาะกับการทำแฟรนไชส์
ข้อ 2.ท่านมีรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากแฟรนไชส์ซีอย่างเหมาะสม
ข้อ 3.ท่านสามารถควบคุมข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับทางธุรกิจเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบได้
ข้อ 4.ท่านสามารถสร้างรายได้จากการขยายแฟรนไชส์ได้ต่อเนื่อง
ข้อ 5.ธุรกิจที่จะสร้างมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ข้อ 6.ธุรกิจปัจจุบันมีความง่ายในการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบได้


ส่วนที่ 9 : การบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการ (Organization & Service) : OR
ข้อ 1.ท่านมีทีมงานหาพื้นที่เปิดร้านใหม่
ข้อ 2.มีเป้าหมายด้านธุรกิจที่ชัดเจนโดยทุกคนในองค์กรรับรู้
ข้อ 3.การดำเนินการธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ต้องมีความพร้อมในองค์กรก่อนเริ่มขยายแฟรนไชส์
ข้อ 4.ปัจจุบันท่านมีการวางรูปแบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานการทำงาน และสามารถประเมินประสิทธิภาพได้
ข้อ 5.มีการฝึกหัด จัดอบรมมีคู่มือประกอบเป็นแนวทาง
ข้อ 6.ขณะนี้ได้มีรูปแบบของสินค้าแน่นอนเพื่อพัฒนาระบบสาขาต่อไป
ข้อ 7.คู่มือการทำงานได้จัดเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์แล้ว
ข้อ 8.ท่านมีการจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 9.ท่านมีการจัดประชุมทีมงานที่เป็นสาขาในธุรกิจแฟรนไชส์ซีสม่ำเสมอ
ข้อ 10.ท่านมีทีมงานที่สามารถเปิดร้านใหม่ให้กับร้านแฟรนไชส์ได้สมบูรณ์
ข้อ 11.ท่านสามารถควบคุมหรือจัดการข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจต่างสาขาได้เป็นอย่างดี
ข้อ 12.ท่านสามารถตรวจสอบควบคุมการดำเนินงานของแฟรนไชส์ซีได้
ข้อ 13.ธุรกิจท่านออกแบบสามารถรองรับการจัดทำบัญชีของสาขาได้
ข้อ 14.บริษัทท่านมีสาขาที่ดำเนินในรูปแบบการซื้อแฟรนไชส์แล้ว
ข้อ 15.ปัจจุบันในองค์กรมีหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบงานด้านแฟรนไชส์
ข้อ 16.มีระบบการฝึกอบรมให้กับทีมงานทุกด้าน
ข้อ 17.มีหน่วยงานในการคัดสรรพื้นที่ที่จะเปิดร้าน และวิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้น
ข้อ 18.ร้านของท่านมีรูปแบบการบริหารแบบร้านสาขาแล้ว
ข้อ 19.สามารถขยายระบบสาขา หรือแฟรนไชส์ได้มากกว่า 50 สาขา
ข้อ 20.ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และการบริหาร
ข้อ 21.ปัจจุบันมีการใช้ระบบงานควบคุมการทำงานเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมระบบสาขา และสำนักงานใหญ่
ข้อ 22.มีผู้บริหารที่รับผิดชอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรง และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านนี้ในองค์กรของท่าน


ส่วนที่ 10 : งบประมาณ (Budget) : BG
ข้อ 1.ท่านมีระบบการช่วยเหลือในด้านการเงินเพื่อลงทุนให้กับแฟรนไชส์ซีรายใหม่
ข้อ 2.ท่านสามารถหาแหล่งเงินทุนสำรองให้กับธุรกิจในกรณีฉุกเฉินได้
ข้อ 3.ปัจจุบันบริษัทของท่านถือว่ามีความมั่นคงทั้งด้านการเงิน และสภาพธุรกิจ
ข้อ 4.ปัจจุบันธุรกิจท่านถือว่าขนาดการลงทุนต่อสาขานั้นไม่มาก หรือน้อยเกินไป
ข้อ 5.แฟรนไชส์ที่มีการลงทุน ไม่ต่ำเกินไปจะช่วยให้ธุรกิจมั่นคงขึ้น
ข้อ 6.การลงทุนแฟรนไชส์ควรจะเน้นผลธุรกิจที่ดูได้จากระยะเวลาคืนทุน
ข้อ 7.แฟรนไชส์ที่มีระบบดี ควรให้ผลกำไรกับแฟรนไชส์ซี และให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับแฟรนไชส์ซอร์ ในรูปของค่าบริหาร หรือ Royalty Fee
ข้อ 8.การบริหารแฟรนไชส์ให้ดีนั้น มีค่าใช้จ่ายประจำเกิดขึ้น


ส่วนที่ 11 : รูปแบบการจัดร้านค้า (Shop Format) : SH
ข้อ 1.ขณะนี้องค์กรของท่านมีร้านที่เป็นร้านต้นแบบของธุรกิจสมบูรณ์
ข้อ 2.มีการวางรูปแบบร้านในแต่ละขนาด และมีรูปแบบชัดเจนสวยงามเหมาะสม
ข้อ 3.มีการจัดทำป้ายร้าน เช่น ป้ายหน้าร้าน POP
ข้อ 4.มีการจัดทำภาพลักษณ์ Sign เพื่อการตกแต่งร้านภายใน
ข้อ 5.มีการจัดทำ Shelf การวางสินค้าหรือรูปแบบร้านค้า
ข้อ 6.มีการออกแบบ Mascot
ข้อ 7.มีการจัดทำ Shop Layout


ขอแสดงความขอบคุณ ท่านที่สละเวลาอันมีค่า เพื่อทำแบบประเมินนี้ ทั้งนี้หากท่านมีข้อแนะนำ หรือ เสนอแนะเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อความด้านล่าง
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,085 
   ผ่าน9,511 
   ไม่ผ่าน6,574 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,363 
   ผ่าน7,304 
   ไม่ผ่าน77,059 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,898 
   ผ่าน1,105 
   ไม่ผ่าน793 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,501 
   ผ่าน26,328 
   ไม่ผ่าน29,173 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน281,658 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs756,582 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,976 
แบบทดสอบ อื่นๆ392,601 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด222,758 
เดือนนี้1,248 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.