คุมอง
คิดเอเบิ้ล
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : แบบทดสอบคุณโง่ระดับไหน..
แบบประเมินความเ.. ความพร้อมในการเ..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
ความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ความถนัดทางอาชีพ 
ความสนใจด้านอาชีพ 
ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ความรู้ด้านการตลาด
ความรู้ด้านการผลิต
การเงินและการบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบกฏหมายธุรกิจ
แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบเริ่มทำธุรกิจ
แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ
แบบทดสอบการประกอบอาชีพ
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2
แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
The Entrepreneur Test
แบบทดสอบพยากรณ์อาชีพที่ใช่!
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
Slogan Generator
Slogan Generator Thai
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,483 
   ผ่าน9,166 
   ไม่ผ่าน6,317 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs76,060 
   ผ่าน6,575 
   ไม่ผ่าน69,485 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,694 
   ผ่าน977 
   ไม่ผ่าน717 
แบบทดสอบ อื่นๆ51,394 
   ผ่าน24,748 
   ไม่ผ่าน26,646 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน268,233 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs719,865 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์59,343 
แบบทดสอบ อื่นๆ359,104 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด211,102 
เดือนนี้2,900 
วันนี้51 
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต
เข้าชม 329,382 ครั้ง | ทำแบบทดสอบ 86,831 คน | แยกเป็น 16 ประเภท   

แบบทดสอบ ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต

ทำแบบทดสอบ 86,831 คน
        วัตถุประสงค์
        แบบทดสอบชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-22 ปี ได้ตรวจสอบบุคลิกภาพของตนเอง และสาขาอาชีพที่เหมาะสมกับแบบบุคลิกภาพ เพื่อป็นการเตรียมตัวในการเลือก วางแผนการเรียน และเป็นแนวทางในการก้าวเข้าสู่สาขาแห่งอนาคต คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ | 303 อาชีพอิสระ | ตัวอย่างแผนธุรกิจ
        หลักการ
        แบบทดสอบนี้ ใช้หลักการอ้างอิงจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI From G โดยผู้จัดทำได้ยึดเกณฑ์การแบ่งบุคลิกภาพมาจากแบบทดสอบดังกล่าว ซึ่งแบ่งจากความคุ้นชินของบุคคลในการแสดงออก และสามารถแบ่งความคุ้นชินออกได้ เป็น 4 ด้าน ได้แบบลักษณะบุคลิกภาพ 16 แบบ คือ
        1. การหันเข้าหาคน คนจำพวกหนึ่งมัก
            - หันเข้าหาคนอื่นหรือโลกภายนอก (Extroversion)
            - ส่วนคนอีกพวกหนึ่งมักหันเข้าหาตัวเอง (Introversion)
        2. การรับข้อมูล คนจำพวกหนึ่งถนัด
            - การรับรู้ด้วยผัสสะ (Sensing)
            - อีกพวกหนึ่งรับรู้ด้วยญาณทัศนะ (Intuition)
        3. การประเมินสถานการณ์ คนจำพวกหนึ่งตัดสิน
            - ด้วยความคิด (Thinking)
            - ในขณะที่อีกพวกหนึ่งตัดสินด้วยความรู้สึก (Feeling)
        4. การดำเนินชีวิต พวกหนึ่งชอบ
            - ความเป็นระบบและชอบรวบรัด (Judging)
            - อีกพวกหนึ่งปล่อยไปตามธรรมชาติและเปิดทางเลือกไว้เสมอ (Perceiving)
        ได้แบบลักษณะบุคลิกภาพ 16 แบบ คือ
นักอนุรักษ์นิยม (SJ)นักปฎิบัติ (SP)ผู้รู้ (NT)ผู้ค้นหาตัวเอง (NF)
Extroverts (E)ESTJESTPENTJENFJ
ESFJESFPENTPENFP
Introverts (I)ISTJISTPINTJINFJ
ISFJISFPINTPINFP
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ
คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ
ข้อ 1.คุณคิดว่า ปกติคุณเป็นคนแบบไหน
 
ข้อ 2.เพื่อนสนิทของคุณ เป็นประเภทไหน
 
ข้อ 3.เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์น่าขายหน้า คุณจะ
 
ข้อ 4.สถานที่ใดที่คุณชอบมากที่สุด
 
ข้อ 5.ข้อใดแสดงความเป็นคุณมากที่สุด
 
ข้อ 6.ถ้าอยู่ในงานเลี้ยงคุณชอบที่จะ
 
ข้อ 7.คุณสามารถ
 
ข้อ 8.เมื่อคุณรู้สึกโกรธ คุณมักจะ
 
ข้อ 9.ถ้าคุณเป็นครู คุณอยากจะสอนวิชาที่เกี่ยวกับ
 
ข้อ 10.คนส่วนใหญ่ มองว่าคุณเป็นแบบไหน
 
ข้อ 11.ในการดำเนินชีวิต คุณมักจะ
 
ข้อ 12.คุณชอบข้อความใดมากที่สุด
 
ข้อ 13.คุณคิดว่า สิ่งใดมีความสำคัญมากที่สุด
 
ข้อ 14.เมื่อเลือกทำงาน คุณจะเลือกทำหน้าที่
 
ข้อ 15.คุณคิดว่า ใครควรได้รับคำชมมากกว่ากัน
 
ข้อ 16.คุณชื่นชอบบุคคลแบบที่
 
ข้อ 17.หนังสือที่คุณชอบอ่าน มีลักษณะ
 
ข้อ 18.ความผิดใดที่คุณคิดว่า เลวร้ายมากที่สุด
ข้อ 19.เจ้านายในฝัน ของคุณ มีลักษณะ
 
ข้อ 20.โดยส่วนใหญ่ คุณมักจะ
 
ข้อ 21.คุณคิดว่าข้อใดคือความสามารถที่คุณทำได้ดี
 
ข้อ 22.เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาท คุณมักจะ
 
ข้อ 23.บุคคลอื่น จะมองว่าคุณเป็น
 
ข้อ 24.คุณชอบคำใด มากที่สุด
 
ข้อ 25.สิ่งใดสำคัญที่สุด
 
ข้อ 26.เมื่อกระเป๋าสตางค์หาย คุณจะ
 
ข้อ 27.ถ้าต้องออกไปทำธุระนอกบ้านคุณจะ
 
ข้อ 28.งานที่คุณสามารถทำได้ดี คือ
 
ข้อ 29.การวางแผนการล่วงหน้า สิ่งที่ต้องทำในวันหยุด เป็นสิ่งที่คุณ..
 
ข้อ 30.ลักษณะงานที่คุณชอบ
 
ข้อ 31.ถ้าจะต้องไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาเกต คุณจะ
 
ข้อ 32.กรณีใดที่ทำให้คุณคิดว่า ปรับตัวได้ยากกว่า
 
ข้อ 33.ลักษณะการทำงานของคุณเป็นแบบใด
 
ข้อ 34.ถ้าถามว่า วันนี้คุณจะทำอะไรบ้าง ในเช้าวันหนึ่ง คุณจะสามารถ
 
ข้อ 35.ข้อความใดตรงกับความเป็นคุณมากที่สุด
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.