หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.6K
4
สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวะพลังงานไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวะพลังงานไทย 
Organization THAI SUGAR AND BIO-ENERGY PRODUCERS ASSOCIATION-TSEA
รายละเอียด
สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย (Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association – TSEA) ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2514 เดิมชื่อ สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย วัตถุประสงค์แรกเริ่มคือการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับการผลิตและการค้าน้ำตาล

การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ การส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างสมาชิก รวมทั้งความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมกิจการของสมาชิก ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ดำเนินการมา สมาคมฯ ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้แทนของอุตสาหกรรมฯ ในการประสานงานกับภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจนประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล

การดำเนินงานของสมาคมฯ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและต่อการพัฒนาประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่ว ทำให้สมาคมฯ ได้รับรางวัล สมาคมการค้าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2549 จากกระทรวงพาณิชย์ และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549
 
ท่ามกลางพลวัตรของการดำเนินธุรกิจในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สมาชิกของสมาคมฯ ได้พัฒนาการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำตาลทราย ได้แก่ กระดาษไม้อัดจากชานอ้อย และปุ๋ยชีวภาพ และที่สำคัญคือ การก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทน ทั้งไฟฟ้าชีวภาพที่ผลิตจากกากอ้อย และเอทานอล ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มการพึ่งพาตัวเองด้านพลังงาน ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชนบท

ภายใต้การนำของคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบัน ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อของสมาคมฯ จากเดิม สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย มาเป็น สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ดังกล่าว
 
 
ที่ตั้ง 979/56 อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-298-0167-8
โทรสาร 02-298-0169
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,596 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด