แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่2
| ทดสอบ 4,901 คน | แยกเป็น 10 ประเภท
25K

แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2

ทำแบบทดสอบ 4,901 คน
แบบทดสอบ ความฉลาดทางอารมณ์ 2
        แบบทดสอบชุดนี้มีจำนวน 26 คำถาม ให้ท่านพิจารณาคำถามทั้ง 26 ข้อ ว่าเป็นจริงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่านมากน้อยเพียงใด ถ้าสอดคล้องเป็นจริงตรงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่านให้คลิกในช่อง จริงที่สุด ถ้าไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นจริงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่าน ให้คลิกที่ช่อง ไม่จริง
        แบบทดสอบวัดวุฒิภาวะทางอารมณ์ฉบับนี้ได้สร้างโดยยึดตามทฤษฎีของ Goleman ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
        2.1 การรับรู้อารมณ์ตนเอง (Knowing one’s emotions) หมายถึง การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ สามารถแยกแยะอารมณ์ที่แท้จริงของตนเองได้ รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
        2.2 การจัดการกับอารมณ์ (Managing Emotions) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถสะกดอารมณ์ของตนเองไว้ได้และแสดงออกในสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรู้สึกต่อตนเองและสิ่งต่าง ๆ ในทางที่ดี มีจิตใจหนักแน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
        2.3 การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Motivating oneself) หมายถึง ความสามารถในการสร้างกำลังใจให้กับตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือบรรลุถึงการเรียนรู้ที่ตั้งความหวังไว้ และสามารถควบคุมตนเองและคิดแก้ไขปัญหาในยามเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ได้
        2.4 ความเข้าใจอารมณ์ของบุคคลอื่น (Recognizing emotions in others) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความคิดหรือความต้องการของผู้อื่น อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ยอมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
        2.5 ความมีมนุษยสัมพันธ์ (Handling relationships) หมายถึง ศิลปะในการเข้ากับบุคคลอื่น มีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจบุคคลอื่น สามารถแก้ปัญหาความขัแย้งและการเจรจาที่ขัดแย้งกัน มีความเป็นมิตรและอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ขอบคุณข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
       ชื่อ - สกุล*
E-mail   
*
       โทร.อาชีพ   
คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ

ข้อ 1.ฉันรู้สาเหตุในการเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ของฉัน
 
ข้อ 2.ฉันรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเสมอ
 
ข้อ 3.ฉันบอกได้ว่าขณะนี้ฉันรู้สึกเช่นไร
 
ข้อ 4.ฉันบอกได้ว่าฉันเสียใจเรื่องอะไร
 
ข้อ 5.ฉันยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานแม้ว่าฉันจะเพิ่งทะเลาะกับน้องหรือพี่ของฉัน
 
ข้อ 6.ฉันสามารถพูดคุยได้อย่างปกติกับคนที่ฉันไม่ชอบ
 
ข้อ 7.ฉันสามารถยิ้มให้กับคนที่ฉันรู้ว่าเขาเกลียดฉัน
 
ข้อ 8.แม้จะมีเรื่องไม่สบายใจ แต่ฉันก็ยังมีสมาธิในการทำงาน
 
ข้อ 9.ฉันสามารถสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้
 
ข้อ 10.ฉันยินดีรอคอยเพื่อความสำเร็จของฉัน
 
ข้อ 11.แม้ฉันจะล้มเหลว แต่ฉันก็จะพยายามสู้ต่อไป
 
ข้อ 12.ฉันมีพลังที่จะต่อสู้เสมอ
 
ข้อ 13.แม้จะพ่ายแพ้สักกี่ครั้ง ฉันก็ไม่เคยคิดท้อถอย
 
ข้อ 14.หากมีอุปสรรคในการทำงาน ฉันจะพยายามเอาชนะอุปสรรคนั้นให้ได้
 
ข้อ 15.หากฉันสอบเข้าเรียนต่อไม่ได้ ฉันจะพยายามใหม่ในการสอบครั้งต่อไป
 
ข้อ 16.ฉันไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ๆ
 
ข้อ 17.ฉันเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่ฉันทำไม่ได้
 
ข้อ 18.ฉันไม่ย่อท้อแม้ว่างานนั้นจะยากลำบากเพียงใด
 
ข้อ 19.ฉันเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 
ข้อ 20.ฉันรู้สึกเบื่อที่จะต้องรับฟังปัญหาของผู้อื่น
 
ข้อ 21.ฉันรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข
 
ข้อ 22.เมื่อได้รับข่าวดีจากเพื่อน ฉันจะรู้สึกยินดีไปด้วย
 
ข้อ 23.ฉันสามารถขจัดปมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของฉันได้
 
ข้อ 24.ฉันมักอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ
 
ข้อ 25.ฉันสามารถพูดคุยกับคนที่ฉันเพิ่งรู้จักได้
 
ข้อ 26.ฉันเป็นคนที่มีคนรู้จักมาก
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.