แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่1
| ทดสอบ 14,461 คน | แยกเป็น 6 ประเภท
92K

แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 1

ทำแบบทดสอบ 14,461 คน
แบบทดสอบ ความฉลาดทางอารมณ์
        E.Q. = Emotional Quotient เป็นตัวชี้วัดความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) คือ ความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักรู้ในความคิด ความรู้สึก และภาวะอารมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นได้ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตน ทำให้สามารถชี้นำความคิดและการกระทำของตนได้อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับการทำงาน และการดำเนินชีวิต โดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ (Salovey and Mayer, 1990 อ้างถึงใน ทศพร ประเสริฐสุข 2542 : 21)
        การศึกษาวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่า EQ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จ บังเกิดความราบรื่นทั้งในชีวิตส่วนตัว และการทำงาน (Goleman,1995,1998,Sternberg,1997) โดยที่ EQ นั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ ฝึกฝนให้มีขึ้นในตนเองได้ EQ เริ่มพัฒนาในวัยเด็กเหมือน IQ ดั้งนั้นการสร้างเสริมให้บุคคลมี EQ เพื่อพัฒนาการสมวัยจึงเป็น อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ควรทำขึ้น ในทุกๆสังคม EQ เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ ศึกษาวิจัยในต่างประเทศเป็นอย่างมาก
        โดยมีการทำวิจัยในกลุ่ม นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้นำใน องค์การต่างๆ ดังเช่น ที่มหาวิทยาลัย California at Berkeley มีการศึกษาระยะยาวเริ่มตั้งแต่ปี 1950 โดยเก็บข้อมูล ของนักศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์จำนวน 80คน โดยมีการวัด IQ ทำแบบทดสอบ บุคลิกภาพ และมีการสัมภาษณ์จาก นักจิตวิทยา เพื่อประเมิน ความสมดุลทางอารมณ์ วุฒิภาวะ การมีบูรณาการ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีการติดตามผล 40 ปีผ่านมา เมื่อบุคคลเหล่านี้ อายุประมาณ 70 โดยสรุปผลการวิจัยเมื่อปี1994 พบว่า EQ มีความสำคัญมากกว่า IQ ประมาณ 4 เท่าในการกำหนดความสำเร็จ ในอาชีพ ความมีชื่อเสียงและสถานภาพเป็นที่ยอมรับแก่สังคมของบุคคลเหล่านี้ (Goleman, 1998a: Goleman,1998b:)
ขอบคุณข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
       ชื่อ - สกุล*
E-mail   
*
       โทร.อาชีพ   
คำชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาระดับความชอบ โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ

ข้อ 1.ฉันสามารถรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นแม้ว่าความรู้สึกนั้นๆ จะละเอียดอ่อนเพียงใด
 
ข้อ 2.ฉันใช้ความรู้สึกช่วยในการตัดสินใจเรื่องบางเรื่อง แม้ว่าเรื่องนั้นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของฉัน
 
ข้อ 3.ฉันมักจะมีอารมณ์ไม่ดี
 
ข้อ 4.เวลาฉันโกรธ ฉันจะพยายามควบคุมอารมณ์โกรธนั้นไว้
 
ข้อ 5.ฉันสามารถรอในสิ่งที่ฉันปรารถนาได้
 
ข้อ 6.ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจ เวลาที่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใคร
 
ข้อ 7.แม้ไม่สมหวัง ฉันก็ไม่ยอมแพ้ ยังคงสู้ต่อไปด้วยความหวัง
 
ข้อ 8.ฉันสามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ โดยที่เขาไม่ต้องมาบอกฉันว่าเขารู้สึกอย่างไร
 
ข้อ 9.การที่ฉันสามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ ทำให้ฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจ สงสารในโชคชะตาของเขา
 
ข้อ 10.ฉันรู้สึกยุ่งยากลำบากใจที่จะจัดการกับปัญหาสัมพันธภาพหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 
ข้อ 11.ฉันสามารถรับรู้ได้ว่าเพื่อนๆรู้สึกอย่างไร หรือเพื่อนๆมีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยที่เขาไม่ต้องบอกให้ฉันทราบ
 
ข้อ 12.ฉันสามารถระงับอารมณ์หรือความรู้สึกทุกข์ใจต่างๆได้ โดยไม่ให้อารมณ์หรือความรู้สึกนั้นๆมาเป็นอุปสรรคในชีวิต
Security Code
*
แบบทดสอบ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.