หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ
9.0K
อ.สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ
เกี่ยวกับวิทยากร
  • ที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการจัดการโลจิสติกซ์และโซ่อุปทาน ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโลจิสติกซ์ กรมอุตสากรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการจัดการ, การตลาด และการขาย 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน, การคลัง, ระหว่างประเทศ
ประวัติการทำงาน
  • ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บริษัท เอชโปร (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
  • บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด
  • ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ
Past Seminar (54)
Future Seminar (11)
บทความโดย อ.สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ
คำคมที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ธุรกิจเหลือเชื่อที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)