อ.ณัฐศักดิ์ คีรีไพฑูรย์
 
จากจุดเริ่มต้น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะบัญชี มหาวิทยาลัย กรุงเทพ เมื่อปีพ.ศ. 2547 ได้เริ่มต้นประกอบวิชาชีพทางการบัญชี ในแขนงวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีเจตนารมย์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถรอบด้าน เนื่องด้วยวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายใน นั้น ต้องเข้าไปประเมินระบบควบคุมภายในของทุกระบบงาน 
 
รวมทั้งอยู่ในบทบาทที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญของการเชื่อมต่อข้อมูของทุกระบบงาน พร้อมทั้งเป็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนระบบบรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างผู้ประกอบการและองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานในการรักษาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 
บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณณัฐศักดิ์ คีรีไพฑูรย์ ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานบัญชี พร้อมกับ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ได้ดีขึ้น ด้วยปณิธานนี้ จึงได้ ริเริ่มก่อตั้งบริษัท และดำเนินธุรกิจบัญชี

โดยเน้นสร้างคุณค่า ด้านบัญชีบริหาร สร้างจุดเชื่อมต่อระบบงานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลการตัดสินใจที่เพียงพอในการขยายธุรกิจ