อ.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
 
ประวัติการศึกษา
จบศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ประสบการณ์
อาจารย์นิเวศน์กันไทยราษฎร์เป็นวิทยากรบรรยาย และที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตรตั้งแต่ปี 2529โดยยึดหลัก “เพิ่มมูลค่าพัฒนากำลังใจ” เช่น
 • ทำงานอย่างไรให้มีความสุข...ในทุกมุม
 • บริการอย่างไร...ให้อยู่ในหัวใจคน
 • ทำงานเป็น“ทีม” ให้สนุก
 • เป็นผู้บริหารอย่างไร...ให้อยู่ในหัวใจคน
 • บุคลิกภาพดี...อยู่ที่ไหนใครๆก็รัก
 • พูดให้ดี...เป็นพิธีกรให้เก่ง
 • สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 • ประชาสัมพันธ์อย่างไร...ให้ครบเครื่อง
 • ผู้นำยุคใหม่..ต้องทันสมัยทุกมุม
 • เขียนบทความอย่างไร...ให้จับใจคน
 • จูงใจอย่างไร...ให้สมใจ
 • พูดทุกที่ให้มีคนฟัง...พูดทุกครั้งให้คนพอใจ
 • เป็นผู้ประกาศที่ดีต้องมีดีอย่างไร
 • สื่อสารอย่างไร...สู่ความเป็นเลิศ
 • เรียนรู้...สู่การเป็นนักเขียน
 • “เคล็ดลับ” สอนอย่างไรให้สนุก มีความสุขทั้งผู้สอนและผู้เรียน
 • ฯลฯ
 
นอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนนักแต่งเพลง เขียนคู่มือการเป็นนักพูด-การเป็นพิธีกร
มีผลงานเขียนรวมเล่ม80เล่ม (บางเล่มแปลเป็นภาษาอังกฤษ)