อ.วิสุทธิ์ ตันติตยาพงษ์
 
ตำแหน่ง
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
การศึกษา
 • มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
 • ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด, บริษัท เกรฟาส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อาณาพรฟู๊ดส์ จำกัด, บริษัท ทินเกิล จำกัด และบริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปี 2551 - 2554 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปริญญาโท วิชาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการสื่อสารการตลาด
 • ปี 2550 - 2554 ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปี 2549 - 2554 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิชากระบวนการผลิตและการสร้างสรรค์งานโฆษณา
 • ปี 2549 - 2553 ตำแหน่ง : คณะกรรมการพัฒนาแบรนด์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2547 - 2552 ตำแหน่ง : คอลัมภ์นิส ด้านการตลาดและการโฆษณา นิตยสารฟิล์มเมกเกอร์ , หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์
 • ปี 2546 - 2553 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด ระบบค้าปลีกและค้าส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ปี 2545 - 2551 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิชาการจัดการโฆษณา , วิชาการวางแผนสื่อโฆษณาและวิชารณรงค์ด้านการสื่อสารการตลาด
 • ปี 2544 - 2554 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิชาการวางแผนสื่อโฆษณาและวิชาวาทวิทยาการโฆษณา
 • ปี 2540 - 2542 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชาการจัดการโฆษณา 
 • ปี 2530 - 2559 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด