อ.สิริษา แสงไชย (โค้ชสิส)
 
โค้ช - วิทยากร - ทีปรึกษา
ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการบริหารจัดการ มีประสบการณ์การบริหารการตลาดในองค์การชั้นนำ
 • โค้ชผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันการโค้ชระดับสากล
 • การบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ องค์กรและบุคลากร
 • Coach Sis - Sirisa SCH. Saengchai, Coach, Trainer, Consultant
ความเชี่ยวชาญและงานปัจจุบัน
 • โค้ช ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 • ที่ปรึกษาองค์กร ด้านการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างองค์กร และ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและโครงการพัฒนาทัศนคติและศักยภาพบุคลากร
 • วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาธุรกิจ
 • ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและโครงการพัฒนาทัศนคติและศักยภาพบุคลากร, การโค้ชจากผลทดสอบเชิงจิตวิทยา แกลลัพ
 • ที่ปรึกษาประจำบริษัทฯ ที่ปรึกษาในโครงการ STRONG SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
 • งานเขียนคอลัมน์พิเศษ การบริหารจัดการ นิตยสาร MBA  
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า15 ปี ในตำแหน่งงานบริหารตั้งแต่การบริหารหน่วยงาน สู่การบริหารองค์กรและได้พัฒนาระบบองค์กรและบุคลากรนั้นๆสุ่เป้าหมายทางธุรกิจ และเมื่อเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างและพฤติกรรมองค์กร โค้ชสิริษาได้ศึกษากระบวนการต่างๆ ประมวล วิเคราะห์ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และศึกษาองค์ความรู้ที่เกียวข้องและหลากหลาย เพื่อนำมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานะของแผนการพัฒนา ของแต่ละองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อประสิทธิผลเชิงประจักษ์

ทั้งนี้ ประสบการณ์การทำงานกับองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรข้ามชาติ ซึ่งรวมถึง โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจยานยนต์ และ ชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจสินค้าอุปโภค-บริโภค ธุรกิจเทเลคอม ธุรกิจอังสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาข้ามชาติ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงโครงการพัฒนา OTOP นวัตวิถี

ผลงานประกาศนียบัตรและหลักสูตรการเรียนรู้ :
 • ประกาศนียบัตรCertified Gallup Strength coach
 • ประกาศนียบัตรCertified Coach, InternationalCoach Federation - ACHTH,ACTP,ACC, PCC
 • ประกาศนียบัตรCertified Point of You PractitionerProgram
 • หลักสูตรนานาชาติPerformance DevelopmentProgram
 • Sales consultancy
 • ทีปรึกษาขึ้นทะเบียนกระทรวงการคลัง
 • ประกาศนียบัตรEnneagram Program
 • ประกาศนียบัตรLeadership Essentials Program
 • ประกาศนียบัตรCPM (Certified ProfessionalMarketer), Asia Pacific Marketing Federation, Singapore
 • เกียรติบัติหลักสูตรวิชาการเทศนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • หลักสูตรนานาชาติKotler’s Marketing Program
 • หลักสูตรการนำเข้า ส่งออก กระทรวงพานิชย์
หลักสูตรอบรมที่เคยสอน :
 • การโค้ชตัวต่อตัว
 • การโค้ชผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ,ผู้จัดการ, ผู้แทนตำแหน่งงาน, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (วิศวกรรม,การแพทย์),การโค้ชด้านการบริหารจัดการ, ด้านธุรกิจ, ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด,ด้านอาชีพ
 • การโค้ชกลุ่ม
 • การโค้ชด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน