หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษารัฐ, มหาวิทยาลัยของรัฐ
4.6K
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
Organization Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University; อักษรย่อ: มรภ.นศ.) หรือเรียกว่า ราชภัฏนครฯ เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งในชื่อ "โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช" เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย 5 คณะ 1 วิทยาลัย 1 สถาบัน จำนวนหลักสูตรทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 53 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นอันดับที่ 69 ของประเทศไทย อันดับที่ 7050 ของโลก จาก Webometrics ในปี พ.ศ. 2561 อีกด้วย

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเปิดสอนใน 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อ พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้เห็นชอบให้จัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายใน
 
ที่ตั้ง 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ 07-5392040
โทรสาร 07-5377440
อีเมล์ secretary@nstru.ac.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/nstru_nst
Facebook 
www.facebook.com/nstru.pr
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,631 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด