หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษารัฐ, มหาวิทยาลัยของรัฐ
4.6K
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Organization Ubon Ratchathani University
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทำการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 รัฐบาลสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัย
 
รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้ คือ
 1. รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี
  • ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 - 2541
 2. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ
  • ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 - 2543
 3. ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
  • ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 - 2552
 4. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
  • ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 10 ถนนวารินเดชอุดม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 5,228 ไร่ เฉพาะเขตการศึกษามีพื้นที่ประมาณ 450 ไร่ มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง โดยมีระยะห่างจากสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟอำเภอวารินวารินชำราบ ประมาณ 10 กิโลเมตร
ที่ตั้ง 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 04-5353000-3
โทรสาร 04-5353048
อีเมล์ webmaster@ubu.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/iamUBU
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,649 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด