หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
7.8K
1
55
หอการค้าจังหวัดตรัง
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดตรัง 
รายละเอียด
จากแนวนโยบายของรัฐบาลในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ที่มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง โดยจะใช้ภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 มีเป้าหมายในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางภาคเอกชน ในจังหวัดและเป็นการรองรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล

หอการค้าประจำชาติได้ทำหน้าที่เป็นแกนนำร่วมกับประทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดให้ครบทั้งประเทศ โดยใช้วิธีการเผยแพร่แนวความคิดและปรัชญาการจัดตั้งหอการค้าจังหวัด รวมทั้งการจัดสัมมนาในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นผลให้พ่อค้า นักธุรกิจในแต่ละจังหวัดมีความตื่นตัวขึ้น และเริ่มมีการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าจังหวัดขึ้นเป็นระยะนับตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา

สำหรับจังหวัดตรังนั้นในช่วงปี 2527 กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยได้ส่งวิทยากรเดินทางมาให้คำแนะนำแก่พ่อค้าและนักธุรกิจในจังหวัดตรัง เพื่อเผยแพร่แนวความคิดในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัด โดยการเชิญพ่อค้า นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงทุกสาขาอาชีพในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 15-20 ท่าน ซึ่งขณะนั้นมีนายพีรพัชร  สัตยาพันธ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดตรังด้วยดี

หลังจากที่ได้รับฟังแนวความคิดจากวิทยากรดังกล่าวแล้ว นักธุรกิจกลุ่มดังกล่าวได้รวมกลุ่มโดยการนำของคุณทักษิณ  วิประกษิต และเริ่มดำเนินงานในนามหอการค้าจังหวัดตรัง โดยใช้สำนักงานของบริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด เป็นสำนักงานชั่วคราวของหอการค้าฯ แต่การดำเนินงานยังมิได้เป็นรูปเป็นร่างและยังไม่เป็นทางการ จนกระทั่งในปี 2528 ได้มีการดำเนินการเพื่อก่อตั้งหอการค้าจังหวัดตรังขึ้นอย่างเป็นทางการ 
ชื่อผู้ติดต่อ หอการค้าจังหวัดตรัง
ที่ตั้ง 188 ถ.กันตัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-290181
โทรสาร -
อีเมล์ trangchamber@hotmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/TrangChamberofcommerce/
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 55 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,830 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด