2.2K
19 พฤษภาคม 2557
สัมมนาพิเศษ “ การลดต้นทุนพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ”


 
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น.

การเปิดเศรษฐกิจอาเชียนในปี 2558 นั้นจะทำให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผลจากการมีเสรีทางการค้าขายในระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งที่จะตามมาถือการลงทุนจากต่างชาติที่มุ่งขยายและขายสินค้าในตลาดใหม่ ดังนั้นภาคธรุกิจ เอกชนที่อยู่ในอาเชียนอยู่แล้วต้องพบกับคู่แข่งที่จะเข้ามาแย่งชิงลูกค้าในภูมินี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเตรียมความพร้อมที่สาคัญและเป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีคือการทำให้ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนวัตถุดิบให้ต่าลงเพื่อรองรับและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางในการดำเนินการลดต้นทุนที่สามารถทำได้ทันทีได้แก่ การปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน การลดการใช้หรือนาพลังงานเชื้อเพลิงกลับมาใช้ใหม่ เป็นตัน ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังรายละเอียดของการลดต้นทุนพลังานกรณีปฏิบัติจริงที่ประสบความสำเร็จจากโรงงานต่างๆได้ในงานนี้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการมองปัญหาและการลดต้นทุนพลังงานในลักษณะการบูรณาการระหว่างการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 2. รู้และเข้าใจถึงความสูญเปล่าทางด้านพลังงานในโรงงาน
 3. เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการลดต้นทุนพลังงานอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา : ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และผู้สนใจท่วไป

หัวข้อการอบรมสัมมนา
 • 8:30-9:00 น. ลงทะเบียน
 • 9:00-10.30 น. การบริหารองค์กรเพื่อลดต้นทุนพลังงานอย่างยั่งยืน
 • 10.30-10.45 น. เบรคช่วงเช้า
 • 10.45-12.00 น. Step 1: การลดต้นทุนพลังงานโดยใช้แนวคิด MFCA (Materials Flow Cost Accounting)
 • 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
 • 13.00-14.30 น. Step 2: การลดต้นทุนพลังงานโดยใช้แนวคิด TEM (Total Energy Management)
 • 14.30-14.45 น. เบรคช่วงบ่าย
 • 14.45-16.30 น. กรณีศึกษาทางด้านการลดต้นทุนพลังงานแบบบูรณาการจากโรงงานที่ประสบความสำเร็จ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นต์ เมนูแฟคเจอริง จากัด

อัตราค่าสัมมนา
 • สมาชิก ส.ส.ท. / สมาชิกวารสาร QM, Kaizen ท่านละ 1,000 บาท
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,300 บาท
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าอาหารว่าง, ค่าเอกสารอบรม, ค่าบัตรเข้าร่วมงาน Renewable Energy Asia 2014
* ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

โทร. 02-259-9115, 02-258-0320-5 ต่อ 1916,1923, 1914 คุณจิตตินันท์, คุณสุบรรณ์, คุณณิชาภา
E-Mail : member@tpa.or.th
หมดเขตสำรองที่นั่ง ภำยในวันที่ 30 พฤษภำคม 2557
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
813
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
799
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
676
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
658
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
657
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
652
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.