2.9K
9 กุมภาพันธ์ 2555
ฮิวเลตต์-แพคการ์ด เปิดตัวโครงการออกแบบนิตยสาร (Smart Magazine Contest) ครั้งที่ 1หลักการและเหตุผล

กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการพิมพ์ ระดับโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโซลูชั่นส์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้ใช้งานตามบ้าน กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม บริษัท องค์กร หน่วยงานภาครัฐ จนถึงงานพิมพ์ ระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอโซลูชั่นการพิมพ์สำหรับกลุ่มการศึกษาโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ “เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage”

ซึ่งตอบโจทย์การต้องการงานพิมพ์เอกสารจำนวนมากในราคา สุดประหยัดสำหรับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ดังนั้นเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้งานจริง เห็นถึงความคุ้มค่าของหมึกพิมพ์แท้ที่ให้คุณภาพมากกว่าหมึกเติมและได้เลือกสรรโซลูชั่นส์งานพิมพ์ที่เหมาะกับการทำงานของตนเอง

บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการการออกแบบนิตยสาร (Smart Magazine Contest) ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีประสบการณ์ตรงกับการใช้เครื่องพิมพ์ของเอชพี ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการเชิงความรู้ สังคม และความคิดสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และเป็นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
 2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่เรียนและความรู้รอบตัวมาบูรณาการเป็นชิ้นงานประกวด
 3. เพื่อให้นักเรียนมีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และการแก้ปัญหา

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ การดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
 1. ช่วงระยะเวลาการประกวดการออกแบบนิตยสาร (Smart Magazine Contest) 1 กุมภาพันธ์ – 19 พฤษภาคม 2555
 2. ช่วงระยะเวลาในการเผยแผ่ผลงาน 1 มิถุนายน – 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาในระดับ ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ
 2. สมาชิกในกลุ่มต้องมาจากสถานศึกษาเดียวกัน โดยกำหนดไว้ทีมละไม่เกิน 5 คน และจะต้องมีคณาจารย์ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นผู้รับรอง
รายละเอียดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2555 โดยผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
 1. สมัครออนไลน์ผ่านทาง www.hp.com/th/inkadvantage หรือ www.smartmagazine.in.th
 2. ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.hp.com/th/inkadvantage หรือ www.smartmagazine.in.th และส่งใบมาที่ บริษัทดับบลิวพี ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด (ประกวดนิตยสาร) 146/2 หมู่ 14 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 3. กรอกและสมัครได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายพริ้นเตอร์เอชพี (ดูรายชื่อด้านหลัง)
กำหนดส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2554 โดยส่งผลงานจริง พร้อม CD 1 ชุด ทางไปรษณีย์มาที่ บริษัทดับบลิวพี ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด (ส่งผลงานนิตยสาร) 146/2 หมู่ 14 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ซึ่งจะยึดตราประทับวันที่ของทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รายละเอียดผลงาน

ผลงานจะต้องประกอบไปด้วยรูปภาพและเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 20 หน้า แต่ไม่เกิน 40 หน้า โดยผู้ประกวดสามารถใช้เทมเพลทที่มีอยู่ใน www.hp.com/th/inkadvantage หรือ www.smartmagazine.in.th หรือสามารถออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้เอง ซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีทีมสมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับ “หมึกพิมพ์แท้เอชพีเบอร์ 704 ทั้งดำและสี อย่างละ1 ตลับ และ ให้ยืม HP Deskjet Ink Advantage Printer D2010 จำนวน 1 เครื่อง (กรณีที่ส่งผลงานตั้งแต่ 3 ผลงานขึ้นไป ทางเอชพีจะมอบพรินท์เตอร์ให้แก่ทางโรงเรียนนั้นๆ เพื่อเป็นทรัพย์สินของทางโรงเรียน)” สำหรับให้ผู้เข้าประกวดได้ทำการพิมพ์ผลงานเข้าประกวด

โดยผลงานนิตยสารที่ส่งเข้าประกวด จะต้องประกอบไปด้วยสัดส่วนของเนื้อหาดังนี้
 1. ร้อยละ 50 ของเนื้อหาทั้งหมด จะเป็นเรื่องราวใดก็ได้ที่ผู้ประกวดมีความสนใจเป็นพิเศษและอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวในนิตยสารที่ส่งประกวด อาทิ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดาราที่ชื่นชอบ แรงบันดาลใจจากบุคคลสำคัญ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ
 2. ร้อยละ 20 ของเนื้อหาทั้งหมด จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอทีที่น่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์ใหม่  พฤติกรรมของวัยรุ่นในการใช้ Social Network  การบริโภคข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตของคนไทย ใช้ IT อย่างไรให้เรียนเก่ง โดยต้องมีเรื่องราวของ HP Deskjet Ink Advantage Printer เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เป็นต้น
 3. ร้อยละ 20 ของเนื้อหาทั้งหมด จะต้องเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ หรือการพัฒนาตนเอง อาทิ เคล็ดลับในการอ่านหนังสือก่อนสอบ  Mind Map ทำให้เรียนเก่ง  เคล็ด(ไม่)ลับในการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 4. ร้อยละ 10 ของเนื้อหาทั้งหมด จะต้องเป็นการส่งเสริมถึงเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม มารยาท และความมีน้ำใจที่ดีงามของไทย อาทิ เคล็ดลับในการช่วยพ่อแม่ประหยัดเงิน  มารยาทในการแสดงความคิดเห็น  การให้สุขใจมากกว่ารับ

ทั้งนี้ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือก รวมทั้งที่ได้รับรางวัล บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด สามารถนำไปประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ โดยเจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของสิขสิทธ์ภาพและเนื้อหาที่นำมาแต่เพียงผู้เดียว

คณะกรรมการตัดสิน
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 2. ผู้คร่ำหวอดในแวดวงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และนักเขียนสำหรับคนรุ่นใหม่ จากบริษัทเอกชน และนิตยสารต่างๆ
 3. ผู้บริหารจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2 ปี มูลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศ และผลิตภัณฑ์จาก HP

ผลงานจะได้ตีพิมพ์คู่กับนิตยสารชั้นนำ และจำได้เซ็นสัญญาผลิตนิตยสารของ HP ระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งเป็น HP Ambassador ในการเข้าร่วมกิจกรรม workshop กับทาง HP

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศ และผลิตภัณฑ์จาก HP
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศ และผลิตภัณฑ์จาก HP
รางวัลชมเชย อันดับ 1        เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศ และผลิตภัณฑ์จาก HP
รางวัลชมเชย อันดับ 2        เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศ และผลิตภัณฑ์จาก HP
รางวัลครูที่ปรึกษาประจำทีมที่ได้รับรางวัล     ใบประกาศ และ ผลิตภัณฑ์จาก HP
   
ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 10 ทีมแรก ทางเอชพีจะนำผลงานไปแสดงและเผยแผ่ ยังงานงานนิทรรศการ และ งานจัดแสดงต่างๆ ที่มีนักเรียนเข้าร่วมตลอดหลังจบโครงการ จนถึงสิ้นปี 2555 โดยผลงานของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกตีพิมพ์ในนิตยสารชื่อดัง ตามที่เอชพีกำหนดไว้

การประกาศผลการตัดสิน
รอบแรก ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 โดยสามารถเข้าไปดูผล ได้ที่ www.hp.com/th/inkadvantage หรือ www.smartmagazine.in.th และทีมที่เข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศัพท์
รอบตัดสิน นำเสนอผลงานผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 13:00 – 18:00 โดยจะประกาศผล และมอบของรางวัลในวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและกติกาเพิ่มเติมได้ที่
HP Smart Magazine Contest 0-2463-8741 ในวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
ช่วงเวลา 09.30 – 12.00 และ 13.30 - 17.30 น. 


www.hp.com/th/inkadvantage หรือ www.smartmagazine.in.th และ www.facebook.com/hpthailand
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
816
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
814
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
680
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
665
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
659
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
654
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.