บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.2K
1 นาที
26 มีนาคม 2562
ลักษณะของแฟรนไชส์ซอร์ที่ดี


ภาพจาก goo.gl/bzGYEc
 
สำหรับแฟรนไชส์ซีทุกรายนั้น ย่อมต้องการอยากลงทุนร่วมกับแฟรนไชส์ซอร์ที่ดีมีคุณธรรม ถึงแม้ว่าธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์จะไปได้ดี แต่หากแฟรนไชส์ซอร์ไม่ตั้งใจช่วยเหลือ แฟรนไชส์ซีอย่างจริงจังแล้ว ธุรกิจของแฟรนไชส์ซีก็อาจจะล้มเหลวก็ได้ การพิจารณาแฟรนไชส์ซอร์ลักษณะทั่วๆไปโดยกว้างๆ ของแฟรนไชส์ซอร์ที่น่าจะร่วมลงทุนด้วย ควรเป็นดังนี้
 
1.สินค้าหรือบริการต้องมีจุดเด่นต่างกับผู้อื่นในทางการตลาด


ภาพจาก goo.gl/images/NXzfy5
 
สินค้าหรือบริการจะขายได้นั้น นอกจากต้องมีส่วนผสมทางการตลาดที่ดีแล้ว ตัวสินค้าหรือบริการต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งด้วย การไม่มีจุดเด่นหรือข้อแตกต่าง ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายรายใดก็ได้ และจะตัดสินใจจากผู้ที่เสนอราคาต่ำกว่า ซึ่งทำให้ลูกค้าประจำมีจำนวนไม่คงที่ และยังทำให้การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของลูกค้าเกิดขึ้นง่ายดาย
 
2.มีความรู้ หรือ Know-How ที่เป็นระบบ
 
แฟรนไชส์ซอร์จะต้องถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ มากมายมาสู่แฟรนไชส์ซี โดยเฉพาะช่วงลงทุนใหม่ๆ ดังนั้น ความรู้และประสบการณ์ ที่แฟรนไชส์ซอร์มีอยู่ ต้องสามารถจับต้องได้ และพร้อมที่จะสามารถส่งต่อมายัง แฟรนไชส์ซีได้ โดยสามารถสังเกตจากวิธีการทำงาน เอกสาร แผนงาน ฯลฯ ในปัจจุบันของ แฟรนไชส์ซอร์
 
3.มีตัวอย่างความสำเร็จแสดงให้เห็น


ภาพจาก facebook.com/MaruChaoffice
 
แฟรนไชส์ซอร์ที่ยังไม่เคยมีความสำเร็จให้เห็น จะต้องเป็นบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงการันตีมานานแล้วเท่านั้น จึงจะเสี่ยงไปร่วมลงทุนได้ (เพราะอาจจะได้เงื่อนไขพิเศษสำหรับแฟรนไชส์ซีรายแรกๆ)
 
4.มีประสบการณ์ในธุรกิจนานพอ
 
ในปัจจุบันมีผู้ที่สนใจขยายธุรกิจโดยผ่านระบบ แฟรนไชส์จำนวนมาก จำนวนไม่น้อยที่จูงใจผู้ลงทุนโดยไม่มีการเก็บค่าแฟรนไชส์ฟี แต่การขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์ เป็นอันตรายต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมาก นักลงทุนต้องยอมรับและเข้าใจกฏความจริงที่ว่า ในโลกนี้ย่อมไม่มีของดีๆ ที่ราคาถูกๆ
 
5.มีชื่อเสียงดี


ภาพจาก goo.gl/images/8A8Pbi
 
ชื่อเสียงที่ดีของแฟรนไชซอร์อยู่แล้ว จะทำให้แฟรนไชส์ซอร์นั้นไม่กล้าที่จะทำให้ตนเองเสียชื่อเสียง เพราะในเชิงธุรกิจนั้น การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในวงธุรกิจนั้นเป็นการยาก แต่การทำลายชื่อเสียงนั้นสามารถทำลายธุรกิจทั้งหมดขององค์กรได้ง่ายดาย
 
6.ธุรกิจมีการเติบโต
 
หากตราบใดที่ธุรกิจยังมีการเติบโต แฟรนไชส์ซอร์ก็ยังมีงบประมาณในการพัฒนาธุรกิจ และมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยแนะนำช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ดังนั้น หากจะลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในขั้นถดถอย (Decline) ถึงแม้ได้เงื่อนไขที่ดีมากก็ตาม ก็จะต้องระวังความผิดหวังที่อาจไม่ได้รับความสนับสนุนที่ควร นอกจากแฟรนไชส์ซอร์จะมีแผนงานและความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำให้ธุรกิจนั้นกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง
 
7.มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ


ภาพจาก goo.gl/wJP2sF
 
ถึงแม้ธุรกิจของแฟรนไชส์จะมีการเติบโตดี แต่หากสังเกตว่าไม่มีการพัฒนาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ก็จะต้องระวังไว้เสมอว่า อาจจะมีปัญหาภายในในการบริหารงานของแฟรนไชส์ซอร์

ดังนั้น การจะดูแต่เพียงผลประกอบการของแฟรนไชส์ซอร์อย่างเดียวผ่านงบการเงิน จึงยังไม่เป็นที่เพียงพอที่จะพิจารณายอมรับแฟรนไชส์ซอร์ได้