บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การเงินในธุรกิจแฟรนไชส์
4.7K
1 นาที
10 พฤศจิกายน 2554
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยหลักเสมอมาในการขยายธุรกิจในระบบแฟรนไชส์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์พลบุตร) มีนโยบาย

ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ธุรกิจแฟรนไชส์(Franchise Bank) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกันจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนิน โครงการสนับสนุนด้านการเงิน แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Bank) ดังนี้
 
1.สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้สินเชื่อโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย (เพิ่มเติม)

โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SMEBank)และสมาคม3สมาคม (สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทยและสมาคมแฟรนไชส์ไทย) กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ที่ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์(Franchisor)และผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจ แฟรนไชส์ซี(Franchisee)

วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์วงเงินกู้ต่อรายตั้งแต่ 30,000-1ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 3 ต่อปีตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

 
2.สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย K SME Franchise Credit
ธนาคารกสิกรไทยและสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมหรือผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยหลักเกณฑ์ และอัตราดอกเบี้ยพิเศษจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า