หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดออกแบบโลโก้, กราฟฟิค | กรุงเทพฯ
1.8K
1
 8 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกวด Creative Seating


เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ) จัดทำโครงการประกวด Creative Seating เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพของนักออกแบบ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพัฒนาแบบเพื่อนำไปผลิตและใช้งานในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

การประกวดครั้งนี้ ประกอบด้วยขอบเขตการจัดงาน ดังนี้
 1. Design Stage : รับสมัครและคัดเลือกผลงาน
 2. Manufacturing Stage : พัฒนาแบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต
 3. Exhibit Stage : จัดแสดงผลงาน และนำไปใช้ในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง
ที่มาของโครงการ

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทุกสาขา นำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเกิดการเชื่อมโยงกับภาคการผลิตจริง (Real Sector) เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต โดย TCDC ได้เพิ่มบทบาทและขยายบริการเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าวด้วยการย้ายสถานที่ตั้งใหม่มาสู่อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก

ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวถึงศักยภาพของย่านเจริญกรุง ย่านการค้าที่เคยรุ่งเรืองและกำลังแปรสภาพเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ การพัฒนาโครงการ TCDC แห่งใหม่ จะเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่ออดีตสู่อนาคต ผ่านการเติมพลังสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพของกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงจัดทำโครงการประกวด Creative Seating เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพของกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และเชื่อมโยงศักยภาพของงานสร้างสรรค์เข้ากับภาคการผลิต เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการยกระดับธุรกิจออกแบบและสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. ไม่จำกัดอายุ
 3. ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การนำเสนอแนวคิด (Design concept)
  • การพัฒนาแบบ (Design development)
  • การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing)
  • การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)
การรับสมัคร และจัดส่งผลงานออกแบบ

เปิดรับใบสมัครร่วมกิจกรรมและผลงานระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
 1. สมัครทางออนไลน์: กรอกรายละเอียดและแนบไฟล์ผลงานออกแบบไม่เกิน 5 ไฟล์ ที่นี่ (เริ่มกรอกข้อมูลได้วันที่ 1 มีนาคม 2559) และส่งแบบจำลองขนาด 1:5 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง
 2. สมัครด้วยตนเอง: ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
 3. สมัครทางไปรษณีย์: ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 มายังที่อยู่ด้านล่าง
  • การประกวดแบบ TCDC Creative Seating Competition ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
*  การสมัครทางไปรษณีย์ควรส่งผลงานก่อนวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 19:00 น.
   (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร)

** การสมัครระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2559 ควรสมัครและจัดส่งผลงานด้วยตนเอง
   ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม

รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย จะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตต้นแบบกับบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ และจัดแสดงนิทรรศการที่ TCDC
 • เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการผลิตและใช้งานจริง ทั้งนี้ตามที่ TCDC กำหนดจะได้กำหนดต่อไป
กติกาการประกวด

ข้อกำหนดการส่งผลงาน
 1. การนำเสนอชิ้นงาน
  • กระดาษขนาด A 3 ไม่เกิน 5 แผ่น พร้อมติดชื่อผู้นำเสนอและชื่อผลงานที่ด้านหลังแผ่นแสดงงานทุกแผ่น
  • แบบจำลองขนาด 1:5
 2. รายละเอียดที่ต้องแสดง
  • การค้นคว้าข้อมูล
  • แนวคิดการแก้ปัญหา (Conceptual idea)
  • ภาพร่างงานออกแบบที่แสดงถึงแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ (Sketch Conceptual Design)
 3. ใบสมัครผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ
 4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานออกแบบได้ไม่เกิน 3 ชิ้น โดยจะพิจารณาเพียงผลงานที่ชนะสูงสุดเท่านั้น
 5. ผู้สมัครที่ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ผลงาน จะต้องจัดทำแบบจำลอง (Model) ขนาด 1:1 ส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
 6. แบบจำลอง (Model) ขนาด 1:1 ทั้ง 10 ชิ้น จะถูกเก็บไว้ที่ TCDC จนกว่าจะดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่ TCDC จะได้กำหนดในภายหลัง
 7. กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ผู้ส่งผลงานสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์รับคืนผลงานนั้น
เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
 • แนวคิดผลงานสร้างสรรค์และการออกแบบที่แสดงออกถึงความเป็นต้นแบบ (Original)
 • ความสะดวกสบายในการใช้งาน และแสดงถึงการประยุกต์ใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โอกาสทางการตลาดและการผลิตได้จริง และเหมาะสมกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
 • ผู้ส่งผลงานต้องยอมรับในผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการ และให้ถือว่าผลการตัดสินชี้ขาดของกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้ส่งผลงานไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้
คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทของงานประกวด

ติดต่อโครงการ


email : 
chaircompetition2016@tcdc.or.th  
หรือติดต่อ คุณฆฤณ โทร 02 6647667 ต่อ 235
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 17.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://goo.gl/WfVnT0
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2559
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด10 
10 
Stats Contest
10 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,700,478
10,927
7,087
จำนวนสมาชิก
39,429
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 10
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
17,002
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
11,417
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,895
ประกวดร้องเพลง รายการ "TOP ONE"
ประกวดร้องเพลง, ดนตรี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,429  คุณธรรมนูญ ชาญขนิษฐา
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 97 กระทู้  82 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.