หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดออกแบบโลโก้, กราฟฟิค | กรุงเทพฯ
1.9K
 8 กุมภาพันธ์ 2559 
ประกวด Creative Seating


เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ) จัดทำโครงการประกวด Creative Seating เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพของนักออกแบบ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพัฒนาแบบเพื่อนำไปผลิตและใช้งานในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

การประกวดครั้งนี้ ประกอบด้วยขอบเขตการจัดงาน ดังนี้
 1. Design Stage : รับสมัครและคัดเลือกผลงาน
 2. Manufacturing Stage : พัฒนาแบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต
 3. Exhibit Stage : จัดแสดงผลงาน และนำไปใช้ในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง
ที่มาของโครงการ

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทุกสาขา นำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเกิดการเชื่อมโยงกับภาคการผลิตจริง (Real Sector) เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต โดย TCDC ได้เพิ่มบทบาทและขยายบริการเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าวด้วยการย้ายสถานที่ตั้งใหม่มาสู่อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก

ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวถึงศักยภาพของย่านเจริญกรุง ย่านการค้าที่เคยรุ่งเรืองและกำลังแปรสภาพเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ การพัฒนาโครงการ TCDC แห่งใหม่ จะเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่ออดีตสู่อนาคต ผ่านการเติมพลังสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพของกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงจัดทำโครงการประกวด Creative Seating เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพของกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และเชื่อมโยงศักยภาพของงานสร้างสรรค์เข้ากับภาคการผลิต เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการยกระดับธุรกิจออกแบบและสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. ไม่จำกัดอายุ
 3. ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การนำเสนอแนวคิด (Design concept)
  • การพัฒนาแบบ (Design development)
  • การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing)
  • การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)
การรับสมัคร และจัดส่งผลงานออกแบบ

เปิดรับใบสมัครร่วมกิจกรรมและผลงานระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
 1. สมัครทางออนไลน์: กรอกรายละเอียดและแนบไฟล์ผลงานออกแบบไม่เกิน 5 ไฟล์ ที่นี่ (เริ่มกรอกข้อมูลได้วันที่ 1 มีนาคม 2559) และส่งแบบจำลองขนาด 1:5 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง
 2. สมัครด้วยตนเอง: ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
 3. สมัครทางไปรษณีย์: ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 มายังที่อยู่ด้านล่าง
  • การประกวดแบบ TCDC Creative Seating Competition ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
*  การสมัครทางไปรษณีย์ควรส่งผลงานก่อนวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 19:00 น.
   (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร)

** การสมัครระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2559 ควรสมัครและจัดส่งผลงานด้วยตนเอง
   ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม

รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย จะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตต้นแบบกับบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ และจัดแสดงนิทรรศการที่ TCDC
 • เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการผลิตและใช้งานจริง ทั้งนี้ตามที่ TCDC กำหนดจะได้กำหนดต่อไป
กติกาการประกวด

ข้อกำหนดการส่งผลงาน
 1. การนำเสนอชิ้นงาน
  • กระดาษขนาด A 3 ไม่เกิน 5 แผ่น พร้อมติดชื่อผู้นำเสนอและชื่อผลงานที่ด้านหลังแผ่นแสดงงานทุกแผ่น
  • แบบจำลองขนาด 1:5
 2. รายละเอียดที่ต้องแสดง
  • การค้นคว้าข้อมูล
  • แนวคิดการแก้ปัญหา (Conceptual idea)
  • ภาพร่างงานออกแบบที่แสดงถึงแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ (Sketch Conceptual Design)
 3. ใบสมัครผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ
 4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานออกแบบได้ไม่เกิน 3 ชิ้น โดยจะพิจารณาเพียงผลงานที่ชนะสูงสุดเท่านั้น
 5. ผู้สมัครที่ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ผลงาน จะต้องจัดทำแบบจำลอง (Model) ขนาด 1:1 ส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
 6. แบบจำลอง (Model) ขนาด 1:1 ทั้ง 10 ชิ้น จะถูกเก็บไว้ที่ TCDC จนกว่าจะดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่ TCDC จะได้กำหนดในภายหลัง
 7. กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ผู้ส่งผลงานสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์รับคืนผลงานนั้น
เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
 • แนวคิดผลงานสร้างสรรค์และการออกแบบที่แสดงออกถึงความเป็นต้นแบบ (Original)
 • ความสะดวกสบายในการใช้งาน และแสดงถึงการประยุกต์ใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โอกาสทางการตลาดและการผลิตได้จริง และเหมาะสมกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
 • ผู้ส่งผลงานต้องยอมรับในผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการ และให้ถือว่าผลการตัดสินชี้ขาดของกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้ส่งผลงานไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้
คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทของงานประกวด

ติดต่อโครงการ


email : 
chaircompetition2016@tcdc.or.th  
หรือติดต่อ คุณฆฤณ โทร 02 6647667 ต่อ 235
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 17.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://goo.gl/WfVnT0
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2559
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด10 
10 
Stats Contest
10 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
5,858,136
11,924
7,545
จำนวนสมาชิก
41,153
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 2
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 7
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
26,480
ประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณา...
ประกวดพระเครื่อง, พระ...
20,397
ประกวดร้องเพลง รายการ "TOP ONE"
ประกวดร้องเพลง, ดนตรี
19,572
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 41,153  คุณกระดานโดโนแวน
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 104 กระทู้  86 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.